Tymczasowa tabela stanowisk oraz dodatków funkcyjnych dla pracowników komórek statystycznych w prezydiach powiatowych (miejskich) rad narodowych.

Monitor Polski

M.P.1958.4.17

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1958 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 19 grudnia 1957 r.
w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych dla pracowników komórek statystycznych w prezydiach powiatowych (miejskich) rad narodowych.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1956 r. w sprawie zniesienia Państwowej Komisji Etatów (Dz. U. Nr 35, poz. 160) i § 1 ust. 2 lit. a) uchwały nr 440 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1956 r. w sprawie przekazania zadań i likwidacji Państwowej Komisji Etatów - zarządza się, co następuje:
W tabeli stanowisk dla pracowników w wydziałach (referatach) statystyki prezydiów rad narodowych, stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 1953 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników w wydziałach (referatach) statystyki prezydiów rad narodowych (Monitor Polski Nr A-46, poz. 541), wprowadza się następujące zmiany:

dla pracowników w prezydiach powiatowych rad narodowych oraz w prezydiach miejskich rad narodowych miast liczących poniżej 100.000 mieszkańców stanowiących powiaty miejskie w zamian dotychczasowego stanowiska "statystyk powiatowy VII-VI a - 5" ustanawia się następujące stanowiska:

Stanowisko służboweWymagane kwalifikacjeGrupa uposażeniaStawka dodatku funkcyjnego
1. Statystyk powiatowy (miejski)1. Wyższe wykształcenie i 2 lata pracy na stanowisku umożliwiającym zapoznanie się z zagadnieniami ekonomicznymi i statystycznymi.VII-V5 - 4
2. Średnie wykształcenie i 4 lata pracy w statystyce.
3. Inne kwalifikacje uzasadniające zatrudnienie na tym stanowisku.
2. Inspektor statystykŚrednie wykształcenie i 2 lata pracy w administracji jednostek gospodarki uspołecznionej.VII-VI5
Prezydia właściwych rad narodowych zaszeregują pracowników komórek statystycznych do odpowiednich grup uposażenia i przyznają im dodatki funkcyjne jedynie pod warunkiem posiadania przez nich wymaganych kwalifikacji wymienionych w § 1.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1958 r.