Tworzenie za rok gospodarczy 1958/59 funduszu na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników jednostek organizacyjnych lasów państwowych podległych Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

Monitor Polski

M.P.1959.47.214

Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 1959 r.

UCHWAŁA NR 173
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 maja 1959 r.
w sprawie tworzenia za rok gospodarczy 1958/59 funduszu na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników jednostek organizacyjnych lasów państwowych podległych Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Rejony lasów państwowych, zespoły nadleśnictw, nadleśnictwa, zespoły składnic, składnice, wyłuszczarnie nasion, gospodarstwa rybackie, gospodarstwa łąkowe i inne samodzielne jednostki pomocnicze, działające według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego, podległe Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, zwane dalej "jednostkami", mogą przeznaczyć za rok gospodarczy 1958/59 na fundusz na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników kwotę odpowiadającą 2% osobowego funduszu płac planowanego na ten okres.
2.
Rejony lasów państwowych, zespoły nadleśnictw i nadleśnictwa mogą ponadto przeznaczyć na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników kwoty odpowiadające:

- 50% poprawy wyniku osiągniętego w roku gospodarczym w porównaniu do wyników planowanego na ten rok ze sprzedaży drobnicy, karpiny i użytków ubocznych z gospodarki łowieckiej, rybackiej, rolnej i łąkowej,

- 50% nadwyżki uzyskanej ponad zaplanowane wpływy z tytułu odszkodowań za przekroczenia leśne.

3.
Zezwolenia na dokonanie wypłat na cele, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być udzielone przez zarząd lasów państwowych po stwierdzeniu na podstawie sprawozdań rocznych z wykonania planu i sprawozdań finansowych, że dana jednostka osiąga w swej działalności gospodarczej pozytywne wyniki ekonomiczne:
1)
w odniesieniu do rejonów lasów państwowych, zespołów nadleśnictw i nadleśnictw przez:
a)
wykonanie zadań w zakresie akumulacji ustalonych przez zarząd lasów państwowych,
b)
wykonanie planu wywozu grubizny,
c)
wykonanie rzeczowego planu zagospodarowania lasu pod względem ilości i jakości w zakresie:

– prac szkółkarskich,

– zalesień i odnowień lasu,

– pielęgnowania młodników;

2)
w odniesieniu do zespołów składnic, składnic, wyłuszczarni nasion, gospodarstw rybackich, gospodarstw łąkowych i innych samodzielnych jednostek pomocniczych przez:
a)
wykonanie zadań w zakresie akumulacji ustalonych przez zarząd lasów państwowych,
b)
wykonanie zadań w zakresie planowanej realizacji w cenach zbytu.
4.
Dyrektor Naczelnego Zarządu Lasów Państwowych uprawniony jest do usprawiedliwiania niepełnego wykonania zadań określonych w ust. 3 pkt 1 i 2 spowodowanego klęskami żywiołowymi w danym rejonie.
5.
Odpisów na fundusz na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dokonują wymienione w ust. 1 oraz w § 5 ust. 1 jednostki raz na rok.
1.
Część funduszu, o której mowa w § 1 ust. 1, tworzą uprawnione jednostki w ciężar kosztów roku gospodarczego 1959/60.
2.
Dodatkowe środki przeznaczone na fundusz zgodnie z § 1 ust. 2 tworzone są przy rozliczeniu z budżetem Państwa w drodze odpisów z zysku.
3.
Jeżeli jednostka wymieniona w § 1 ust. 2 jest deficytowa lub jeżeli osiągnięty przez nią zysk nie wystarcza na dokonanie odpisu części funduszu na nagrody, o której mowa w § 1 ust. 1 i 2, na fundusz przeznacza się odpowiednią sumę środków obrotowych jednostki.
Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego może w porozumieniu z Ministrem Finansów zezwolić jednostkom na zaliczanie na fundusz całkowitego zysku osiągniętego z produkcji ubocznej określonego rodzaju artykułów i z produkcji materiałów budowlanych.
W ciągu roku gospodarczego przysługuje jednostkom prawo dokonywania za zgodą zarządu lasów państwowych wydatków na nagrody z tego funduszu do wysokości sumy nie przekraczającej 0,8% osobowego funduszu płac planowanego na dany okres.
1.
Zarządom lasów państwowych przysługuje prawo do korzystania z uprawnień przewidzianych w § 1 ust. 1.
2.
Zezwolenia na dokonywanie przez zarządy lasów państwowych wypłat środków na cele, o których mowa w § 1 ust. 1, udziela jednostka nadrzędna po stwierdzeniu na podstawie zbiorczego sprawozdania rocznego podległych zarządowi lasów państwowych jednostek, że zarząd lasów państwowych wykonał ustalone przez jednostkę nadrzędną zadania w zakresie akumulacji. Przez akumulację zarządu lasów państwowych należy rozumieć łączną (wysaldowaną) akumulację wszystkich jednostek samodzielnych, podporządkowanych danemu zarządowi.
Ośrodki transportu leśnego nie korzystają z funduszu na nagrody określonego w § 1 ust. 1 i dokonują odpisów na fundusz zakładowy na podstawie odrębnych przepisów.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.