Monitor Polski

M.P.1951.A-102.1482

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1953 r.

UCHWAŁA NR 818
PREZYDIUM RZĄDU
z dnia 1 grudnia 1951 r.
w sprawie tworzenia wojewódzkich zarządów miejskich przedsiębiorstw remontowo-budowlanych i robót specjalnych.

W celu zapewnienia sprawnej działalności miejskich przedsiębiorstw: remontowo-budowlanych, drogowych, rozbiórkowo-porządkowych, robót wodociągowo-kanalizacyjnych i robót instalacyjnych oraz zapewnienia realizacji planu wykonawstwa zadań podjętych przez te przedsiębiorstwa - Prezydium Rządu postanawia, co następuje:
§  1. Prezydia wojewódzkich rad narodowych mogą tworzyć w trybie dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 439) wojewódzkie zarządy miejskich przedsiębiorstw remontowo-budowlanych i robót specjalnych, zwane dalej "wojewódzkimi zarządami".
§  2. Wojewódzkie zarządy sprawować będą koordynację, nadzór, kontrolę oraz ogólne kierownictwo nad miejskimi przedsiębiorstwami: remontowo-budowlanymi, drogowymi, rozbiórkowo-porządkowymi, robót wodociągowo-kanalizacyjnych oraz robót instalacyjnych.
§  3. 1 Koszty utrzymania wojewódzkich zarządów pokrywane będą z kredytów właściwych budżetów terenowych.
§  4. Wytyczne dotyczące organizacji, kompetencji oraz zakresu czynności wojewódzkich zarządów określi Minister Gospodarki Komunalnej w drodze instrukcji wydanej w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i za zgodą Prezesa Rady Ministrów.
§  5. Uchwała niniejsza ma odpowiednie zastosowanie przy tworzeniu miejskich zarządów przedsiębiorstw remontowo-budowlanych i robót specjalnych w m. st. Warszawie i m. Łodzi.
§  6. Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego oraz Ministrom Gospodarki Komunalnej i Finansów.
§  7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 3 zmieniony przez § 3 uchwały nr 251 z dnia 4 kwietnia 1953 r. w sprawie zmian zasad finansowania kosztów utrzymania wojewódzkich zarządów przedsiębiorstw terenowych (M.P.53.A-36.454) z dniem 1 stycznia 1953 r.