§ 7. - Tworzenie terenowych zespołów usług projektowych przy wydziałach budownictwa, urbanistyki i architektury prezydiów rad narodowych.

Monitor Polski

M.P.1964.72.336

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 października 1964 r.
§  7.
1.
Za wykonane prace projektowe zespoły pobierają opłaty według cenników ustalonych dla tych zespołów przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, a w braku odpowiednich pozycji cennikowych na podstawie komisyjnej wyceny pracy.
2.
Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych wyda w terminie do dnia 1 marca 1965 r. cennik na prace projektowe wykonywanie przez zespół.