§ 6. - Tworzenie terenowych zespołów usług projektowych przy wydziałach budownictwa, urbanistyki i architektury prezydiów rad narodowych.

Monitor Polski

M.P.1964.72.336

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 października 1964 r.
§  6.
1.
Osoby wykonujące prace projektowe w ramach zespołu otrzymują wynagrodzenie w formie procentowego udziału w wartości cennikowej wykonanej pracy.
2.
Wysokość udziału, o którym mowa w ust. 1, określi w drodze zarządzenia Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
3.
Przy wypłacie wynagrodzeń osobom, o których mowa w ust. 1, zespół jako płatnik pobiera podatek od wynagrodzeń w wysokości obowiązującej przy opodatkowaniu wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia.
4.
Łączna wysokość wynagrodzeń otrzymanych z tytułu wykonanych w ramach zespołu prac projektowych nie może przekroczyć 30.000 zł netto na osobę w stosunku rocznym.
5.
Osoby określone w § 5 ust. 1 mogą wykonywać prace, o których mowa w § 2, wyłącznie na rzecz jednego zespołu.