§ 5. - Tworzenie terenowych zespołów usług projektowych przy wydziałach budownictwa, urbanistyki i architektury prezydiów rad narodowych.

Monitor Polski

M.P.1964.72.336

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 października 1964 r.
§  5.
1.
W wykonaniu prac w ramach zespołu mogą brać udział osoby zatrudnione w urzędach, instytucjach, przedsiębiorstwach państwowych oraz jednostkach gospodarki uspołecznionej, z wyjątkiem zatrudnionych w biurach (samodzielnych pracowniach) projektów, oraz renciści, pod warunkiem posiadania odpowiednich kwalifikacji fachowych, zwłaszcza uprawnień budowlanych przy opracowywaniu projektów budowlanych. Pracownik organu państwowego nadzoru budowlanego, który w ramach zespołu wykonał pracę projektową, podlega wyleczeniu w wykonywaniu funkcji państwowego nadzoru budowlanego w stosunku do obiektu, dla którego wykonał pracę projektową.
2.
Prace projektowe na rzecz zespołu mogą być wykonywane przez osoby wymienione w ust. 1 wyłącznie poza godzinami pracy służbowej jako zajęcie uboczne. Ograniczenie to nie dotyczy rencistów.
3.
Osoby wymienione w ust. 1, z wyłączeniem rencistów, są obowiązane przedstawić kierownikowi zespołu projektowania zgodę właściwego organu przełożonego na wykonanie pracy w ramach zespołu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4.
Zaleca się właściwym organom przełożonym pracowników, wymienionych w ust. 1, aby nie udzielały pracownikom zgody na wykonywanie prac projektowych poza zespołem.
5.
Zasady ustalone w ust. 1-4 nie dotyczą:
1)
udziału w konkursach na projekty w budownictwie,
2)
wykonywania prac projektowych dla własnych potrzeb projektującego.