§ 2. - Tworzenie terenowych zespołów usług projektowych przy wydziałach budownictwa, urbanistyki i architektury prezydiów rad narodowych.

Monitor Polski

M.P.1964.72.336

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 października 1964 r.
§  2.
1.
Do zespołu należy w zasadzie:
1)
przystosowywanie projektów typowych dla budownictwa realizowanego przez ludność,
2)
przystosowywanie projektów typowych dla budownictwa realizowanego przez kółka rolnicze, spółdzielnie produkcyjne, Centralę Rolniczą Spółdzielni "Samopomoc Chłopska",
3)
opracowywanie projektów indywidualnych dla budownictwa realizowanego przez ludność, jeżeli istniejące projekty typowe nie odpowiadają potrzebom inwestora,
4)
opracowywanie projektów drobnych .inwestycji dla inwestorów państwowych, spółdzielczych i społecznych, jeżeli na daną inwestycję brak dokumentacji typowej,
5)
sporządzanie kosztorysów lub dokumentacji technicznej dla robót polegających na remontach i adaptacjach budynków,
6)
sporządzanie szkiców sytuacyjnych dla budownictwa ludności wiejskiej,
7)
sporządzanie planów realizacyjnych określonych w art. 36 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 7, poz. 47),
8)
prowadzenie sprzedaży projektów typowych w zakresie objętym przedmiotem działania zespołu projektowego,
9)
wykonywanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad obiektami zaprojektowanymi przez zespół.
2.
Szczegółowy zakres zadań zespołów określa oraz uzupełnia Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w porozumieniu z Ministrami Gospodarki Komunalnej oraz Rolnictwa.
3.
Wartość prac projektowych dla jednego zadania inwestycyjnego, określonych w ust. 1 pkt 1-7, wykonanych na rzecz inwestora nie może przekroczyć 10.000 zł.