§ 7. - Tworzenie i gospodarowanie rezerwami funduszu płac.

Monitor Polski

M.P.1977.32.156

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1979 r.
§  7.
Właściwy minister może przejąć do resortowej rezerwy funduszu płac rezerwy funduszu płac organizacji gospodarczych i jednostek gospodarczych, w razie gdy resortowa rezerwa funduszu płac nie wystarcza na pokrycie:
1)
przekroczeń funduszu płac w skali resortu, w stopniu nie pokrytym przez organizację gospodarczą,
2)
skutków zmian zasad wynagradzania ustalonych przez Radę Ministrów w wysokości przekraczającej skutki zmian zasad wynagradzania danej organizacji gospodarczej lub jednostki gospodarczej.