Art. 8. - Turcja-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Ankara.1977.09.09.

Monitor Polski

M.P.2003.4.46

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2003 r.
Artykuł  8

Przewozy wykonywane poza kontyngentem będą ustalone w Protokole.

Zezwolenia będą wydrukowane w językach obu Umawiających się Stron według wzoru ustalonego we wspólnym porozumieniu przez właściwe władze.

Zezwolenia powinny znajdować się w pojeździe i być okazywane na każde żądanie funkcjonariuszy dokonujących kontroli.

Druki zezwoleń będą wymieniane in blanco bezpłatnie, najpóźniej w miesiącu listopadzie każdego roku między właściwymi władzami każdej Umawiającej się Strony.