Art. 2. - Turcja-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Ankara.1977.09.09.

Monitor Polski

M.P.2003.4.46

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2003 r.
Artykuł  2
a)
Określenie "przewoźnik" oznacza osobę fizyczną lub prawną, która bądź w Polsce, bądź w Turcji jest uprawniona, zgodnie z ustawami i przepisami jej kraju, do wykonywania przewozów podróżnych lub ładunków.
b)
Określenie "pojazd" oznacza:
(i)
pojazdy drogowe o napędzie mechanicznym zbudowane dla przewozu podróżnych lub ładunków bądź dla ciągnienia pojazdów zbudowanych dla przewozu osób lub ładunków;
(ii)
zespół pojazdów składający się z wymienionego w punkcie (i) pojazdu oraz przyczep bądź naczep zbudowanych dla przewozu podróżnych lub ładunków.
c)
Określenie "regularny przewóz" oznacza przewóz podróżnych między terytoriami obu Umawiających się Stron na określonej trasie, według rozkładu i taryf wcześniej ustalonych.
d)
Określenie "regularny przewóz tranzytowy" oznacza regularny przewóz rozpoczynający się na terytorium jednej z Umawiających się Stron i kończący się na terytorium kraju trzeciego, przebiegający tranzytem przez terytorium kraju trzeciego, przebiegający tranzytem przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony bez zabierania ani pozostawiania podróżnych.
e)
Określenie "przewóz wahadłowy" oznacza zorganizowany przewóz podróżnych z góry zgrupowanych, w celu wykonania wielokrotnych przewozów tam i z powrotem z tego samego miejsca odjazdu do tego samego miejsca przeznaczenia. Każda grupa składająca się z podróżnych, którzy odbyli podróż w jednym kierunku, jest zabierana w miejscu odjazdu podczas podróży późniejszej.

Przez miejsce odjazdu lub przeznaczenia rozumie się miejscowość odjazdu lub przeznaczenia, jak i jej okolice.

Zabieranie lub pozostawianie podróżnych w czasie przejazdu jest zabronione.

Pierwsza podróż powrotna i ostatnia podróż pojazdu w drodze po pasażerów z serii podróży wahadłowych odbywają się w stanie próżnym,

f)
Określenie "przejazd przy zamkniętych drzwiach (przewóz turystyczny)" oznacza przewóz jednej i tej samej grupy podróżnych jednym i tym samym pojazdem bez zabierania ani pozostawiania podróżnych, od miejsca rozpoczęcia podróży do miejsca powrotu, przy czym oba te punkty powinny się znajdować na terytorium kraju, gdzie pojazd jest zarejestrowany.
g)
Określenie "podróż w stanie próżnym" oznacza podróż w stanie próżnym pojazdu zarejestrowanego na terytorium jednej z Umawiających się Stron dla zabrania podróżnych lub załadowania towarów na terytorium drugiej Umawiającej się Strony w celu ich przewiezienia na terytorium kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany.
h)
Określenie "przewóz podróżnych" oznacza przewóz osób pojazdami mogącymi przewieźć 9 podróżnych, oprócz kierowcy.
i)
Określenie "przewóz tranzytowy" oznacza przewozy podróżnych i ładunków wykonywane z terytorium jednej z Umawiających się Stron między dwoma punktami, a miejsca odjazdu i przeznaczenia znajdują się poza terytorium drugiej Umawiającej się Strony.
j)
Określenie "zezwolenie" oznacza zezwolenie wydane dla pojazdu drogowego zarejestrowanego na terytorium jednej z Umawiających się Stron przez właściwe władze drugiej Umawiającej się Strony w celu umożliwienia temu pojazdowi wjazdu i wyjazdu bądź przejazdu tranzytem przez terytorium tej Strony, jak również inne "zezwolenia" przewidziane w niniejszej umowie.