Art. 19. - Turcja-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Ankara.1977.09.09.

Monitor Polski

M.P.2003.4.46

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2003 r.
Artykuł  19

Niniejsza umowa będzie zatwierdzona zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron i wejdzie ostatecznie w życie w dniu ostatniej notyfikacji o zatwierdzeniu. Jednakże Umawiające się Strony uzgodniły, że postanowienia niniejszej umowy wejdą prowizorycznie w życie z dniem jej podpisania.

Umowa ta będzie obowiązywała przez okres jednego roku, licząc od dnia jej ostatecznego wejścia w życie, i będzie milcząco przedłużana z roku na rok, jeżeli jedna z Umawiających się Stron nie wypowie jej na piśmie w terminie co najmniej trzech miesięcy przed datą upływu jej ważności.

Zawarto w Ankarze dnia 9 września 1977 r. w dwóch oryginalnych egzemplarzach w języku francuskim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.