Monitor Polski

M.P.1965.30.163

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 4 maja 1965 r.
w sprawie trybu zawiadamiania placówek Powszechnej Kasy Oszczędności, urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych i innych placówek obsługujących obrót oszczędnościowy Powszechnej Kasy Oszczędności oraz spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych o zajęciu na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej rachunku bankowego, stanowiącego wkład oszczędnościowy.

Na podstawie art. 1075 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296) zarządza się, co następuje:
§  1. W razie skierowania przez komornika egzekucji w trybie art. 1075 Kodeksu postępowania cywilnego do rachunku bankowego, stanowiącego wkład oszczędnościowy, na który wystawiono książeczkę oszczędnościową, uprawniającą do podejmowania wypłat tylko w jednym oddziale lub ekspozyturze Powszechnej Kasy Oszczędności (tzw. książeczka umiejscowiona), zawiadomienie, o którym mowa w art. 1075 § 1 zdanie 3, uważa się za dokonane w dniu doręczenia przez komornika właściwemu oddziałowi Powszechnej Kasy Oszczędności (oddziałowi prowadzącemu rachunek wkładu) zawiadomienia o zajęciu wkładu.
§  2.
1. W razie skierowania przez komornika egzekucji w trybie art. 1075 Kodeksu postępowania cywilnego do rachunku bankowego, stanowiącego wkład oszczędnościowy, na który wystawiono książeczkę oszczędnościową, uprawniającą do podejmowania wypłat we wszystkich placówkach Powszechnej Kasy Oszczędności, urzędach pocztowo-telekomunikacyjnych oraz innych placówkach obsługujących obrót oszczędnościowy, zwanych dalej "placówkami PKO" (tzw. książeczka obiegowa), właściwy oddział Powszechnej Kasy Oszczędności (oddział prowadzący rachunek wkładu), który otrzymał zawiadomienie komornika o zajęciu wkładu, obowiązany jest o dokonanym zajęciu zawiadomić niezwłocznie Centralę Powszechnej Kasy Oszczędności. Centrala Powszechnej Kasy Oszczędności zawiadamia placówki PKO o zajęciu wkładu.
2. Centrala Powszechnej Kasy Oszczędności, na podstawie zawiadomień o zajęciu wkładu otrzymanych z oddziałów, sporządza wykazy zastrzeżeń, zawierające numery rachunków bankowych zajętych w okresie od 1 do 15 każdego miesiąca i od 16 do końca tego miesiąca i wykazy te przesyła placówkom PKO niezwłocznie po upływie tych okresów. Zawiadomienie, o którym mowa w art. 1075 § 1 zdanie 3 Kodeksu postępowania cywilnego, uważa się za dokonane w dniu doręczenia placówce PKO wykazu zastrzeżeń. Jednakże do zawiadomienia właściwego oddziału Powszechnej Kasy Oszczędności o zajęciu wkładu ma odpowiednio zastosowanie przepis § 1.
§  3. W razie zajęcia rachunku bankowego, o którym mowa w § 2, zawiadomienie placówek PKO o zajęciu może nastąpić również w drodze telegraficznej, jeżeli zażąda tego komornik, dokonując jednocześnie wpłaty na pokrycie wydatków egzekucyjnych, wynikających z kosztów wysłania telegramów. Zawiadomienie w tym trybie placówek PKO uważa się za dokonane w dniu doręczenia placówce PKO telegramu.
§  4. Przepisy niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio do zajęcia rachunków bankowych (oszczędnościowo-rozliczeniowych), stanowiących wkłady oszczędnościowe w spółdzielniach oszczędnościowo-pożyczkowych, z tym że spółdzielnia oszczędnościowo-pożyczkowa, na podstawie otrzymanych zawiadomień komornika o zajęciu wkładu, sporządza wykazy zastrzeżeń zawierające numery zajętych rachunków bankowych i przesyła je spółdzielniom oszczędnościowo-pożyczkowym oraz urzędom pocztowo-telekomunikacyjnym, w których właściciel książeczki może podejmować wypłaty.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.