Tryb, zasady sporządzania i dostarczania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.1990.42.330

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 listopada 1990 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 30 października 1990 r.
w sprawie trybu, zasad sporządzania i dostarczania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 398) zarządza się, co następuje:
Armatorzy zapewniają dostarczenie dla obwodów głosowania na polskich statkach morskich kart do głosowania wydrukowanych na zarządzenie Państwowej Komisji Wyborczej i przekazanych przez właściwe wojewódzkie komisje wyborcze.
Liczba kart, o których mowa w § 1, powinna odpowiadać liczbie osób uprawnionych do głosowania w obwodzie głosowania utworzonym na statku wraz z 5% rezerwą.
1.
Jeżeli do czasu wyjścia statku w podróż armator nie dostarczy kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na statkach, kapitanowie statków sporządzają je zgodnie z treścią przekazaną przez armatora według wzorów określonych przez Państwową Komisję Wyborczą oraz w liczbie określonej w § 2.
2.
Na kartach, o których mowa w ust. 1, w miejscu pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej odciska się pieczęć kapitana statku.
Kapitan statku przekaże obwodowej komisji wyborczej utworzonej na statku pisemną informację o liczbie otrzymanych lub sporządzonych przez siebie kart do głosowania.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.