Monitor Polski

M.P.1990.41.323

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1990 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 19 października 1990 r.
w sprawie trybu, zasad i terminów powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 398) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich kapitanowie statków powołują obwodowe komisje wyborcze w składzie od 7 do 11 osób.
2. Na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje kapitan statku, obwodowa komisja wyborcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
§  2. Obwodowe komisje wyborcze powołuje się spośród wyborców za ich zgodą w formie pisemnej, nie później niż 3 dnia przed dniem wyborów.
§  3. Kapitan statku zapewni zawiadomienie wyborców o: utworzeniu obwodu głosowania, składzie komisji wyborczej i terminie głosowania.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.