Tryb zaopatrzenia w węgiel kamienny, brykiety z węgla kamiennego i brunatnego oraz koks odbiorców z kontyngentu "opał gmachów" ("fundusz administracyjny").

Monitor Polski

M.P.1951.A-53.690

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 1951 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 8 czerwca 1951 r.
w sprawie trybu zaopatrzenia w węgiel kamienny, brykiety z węgla kamiennego i brunatnego oraz koks odbiorców z kontyngentu "opał gmachów" ("funduszu administracyjnego").

Do zaopatrzenia z "funduszu rynkowego węgla i brykietów z węgla kamiennego i brunatnego oraz koksu" uprawnione są następujące kategorie odbiorców:
1)
konsumenci indywidualni (osoby fizyczne) używający paliwa na cele opałowe w gospodarstwie domowym,
2)
spółdzielnie produkcyjne i indywidualne gospodarstwa wiejskie,
3)
administracje domów ogrzewanych centralnie, na koszt indywidualnych użytkowników (lokatorów),
4)
zakłady żywienia zbiorowego, o ile stanowią wyodrębnione fizycznie części zakładów przemysłowych lub jednostek zaopatrywanych z funduszu administracyjnego,
5)
hotele prywatne,
6)
uznane przez Państwo domy kultów i organizacji religijnych,
7)
prywatne masarnie, piekarnie i pralnie,
8)
biura i sklepy prywatne.
1.
Do zaopatrzenia z "funduszu administracyjnego węgla i brykietów z węgla kamiennego i brunatnego oraz koksu" upoważnione są te kategorie odbiorców, którym nie przysługuje zaopatrzenie w wyżej podane środki opałowe w ramach kontyngentów przemysłowych oraz które nie są wymienione w § 1.
2.
Do upoważnionych do korzystania z "funduszu administracyjnego" zalicza się w szczególności użytkowników zajmujących gmachy na:
1)
zakłady służby zdrowia i opieki społecznej podległe Ministrom Zdrowia oraz Pracy i Opieki Społecznej,
2)
szkoły wszystkich typów i stopni oraz instytucje i zakłady oświatowe i kulturalne podległe Ministrom Szkół Wyższych i Nauki, Oświaty oraz Kultury i Sztuki,
3)
siedzibę władz, urzędów i państwowych instytucji,
4)
siedzibę partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych,
5)
ambasady, poselstwa, konsulaty i agencje konsularne.
3.
Wymienieni w ust. 2 użytkownicy, o ile znajdują się na terenie zajmowanym przez zakład przemysłowy (czy to w zespole budynków przemysłowych, czy też w zespole budynków administracyjnych tego zakładu) nie korzystają z funduszu administracyjnego ani z funduszu rynkowego.
Okres zaopatrzenia, zwany w dalszym ciągu rokiem opałowym, obejmuje czas od 1 maja do 30 kwietnia roku następnego.
1.
Odbiorcy wymienieni w § 2 ust. 2 składają zapotrzebowania na opał (węgiel kamienny, brykiety z węgla kamiennego i brunatnego i koks) do dnia 1 lutego roku poprzedzającego rok opałowy do wydziałów lub referatów handlu prezydiów właściwych powiatowych lub miejskich rad narodowych.
2.
Zapotrzebowania składać należy po raz pierwszy w 3 egzemplarzach na formularzu "Kwestionariusz dla obliczenia zużycia paliwa do ogrzewania budynków", stanowiącym załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 lutego 1951 r. w sprawie obliczenia zużycia paliwa do ogrzewania (Monitor Polski Nr A-53, poz. 689).
3.
Zapotrzebowania nie mogą zawierać innych norm opałowych, aniżeli przewidziane zarządzeniem Przewodniczącego PKPG z dnia 22 lutego 1951 r. pod rygorem nie przyznania użytkownikom potrzebnego im opału.
4.
Zapotrzebowania na następne lata opałowe składa się jedynie w przypadkach uzasadniających zmianę wielkości zapotrzebowania.
O ile gmach zajęty jest przez więcej niż jednego z użytkowników, to jednostkę administracyjno-gospodarczą obowiązaną do składania kwestionariusza dla całego gmachu ustala wydział lub referat handlu prezydium powiatowej lub miejskiej rady narodowej.
1.
Po sprawdzeniu otrzymanych zapotrzebowań wydziały lub referaty handlu prezydiów powiatowych lub miejskich rad narodowych przesyłają je do dnia 1 marca roku poprzedzającego rok opałowy w 2 egzemplarzach do wydziałów handlu prezydiów wojewódzkich rad narodowych, zatrzymując dla celów ewidencyjnych 1 egzemplarz. Wydziały handlu prezydiów wojewódzkich rad narodowych przekazują otrzymane kwestionariusze w terminie do dnia 10 marca roku poprzedzającego rok opałowy do właściwych terenowo oddziałów Centrali Zbytu Węgla.
2.
Oddziały terenowe Centrali Zbytu Węgla sprawdzają na podstawie posiadanych materiałów dotyczących dotychczasowego zużycia realność zgłoszonego zapotrzebowania poszczególnych odbiorców pod względem ilości i sortymentów, po czym zestawiają globalne zapotrzebowanie według grup odbiorców, rodzajów i sortymentów paliwa.
3.
W oparciu o globalne zapotrzebowania (ust. 2) oraz o ilości paliwa, jakie w planie zbytu paliw przewidziano dla danego województwa, oddziały terenowe Centrali Zbytu Węgla przygotowują projekt zaopatrzenia odbiorców kontyngentu "opał gmachów", który przedstawiają w terminie do dnia 1 kwietnia roku poprzedzającego rok opałowy komisji powołanej przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej w składzie przedstawicieli (po 1) Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wydziału handlu, zdrowia oraz oświaty prezydium wojewódzkiej rady narodowej i oddziału terenowego Centrali Zbytu Węgla.
4.
Komisja po rozpatrzeniu przedstawionego materiału ustala projekt zaopatrzenia odbiorców w paliwo. Do dnia 10 kwietnia komisja podaje do wiadomości Ministerstwa Handlu Wewnętrznego globalną sumę zapotrzebowania na dane województwo. W przypadku gdy wyznaczone w planie zbytu ilości paliwa dla danego województwa są niższe od zapotrzebowania i nie zostały przez Ministerstwo Handlu Wewnętrznego skorygowane, komisja ustala procent pokrycia potrzeb opałowych poszczególnych grup odbiorców.
5.
Oddziały terenowe Centrali Zbyta Węgla odnotują na 2 egzemplarzach "Kwestionariusza dla obliczenia zużycia paliwa do ogrzewania budynków" przyznane ilości paliwa, po czym zwracają je w terminie do dnia 25 kwietnia bezpośrednio referatom handlu prezydiów powiatowych rad narodowych, które dostarczają je odbiorcom "opału gmachów".
1.
Połowę przyznanych ilości paliwa otrzymuje odbiorca w czasie od maja do grudnia roku opałowego, z czego 80% (tzn. 40% pełnej ilości) - w czasie od maja do sierpnia roku opałowego, drugą połowę - od stycznia do końca roku opałowego.
2.
Wymienione w ust. 1 ilości ulegają pomniejszeniu o remanent paliwa, jaki odbiorca posiada na dzień 30 kwietnia roku poprzedzającego rok opałowy, oraz o ilości paliwa, jakie na poczet zaopatrzenia rocznego dostarczono awansem, tj. przed rozpoczęciem roku opałowego. Dostawy awansem nie mogą przekroczyć 20% zgłoszonego w "Kwestionariuszu" zapotrzebowania.
Centrala Zbytu Węgla obowiązana jest wydzielić z rocznego kontyngentu "opału gmachów" rezerwę węgla i koksu w wysokości 10% puli rocznej na pokrycie potrzeb odbiorców, którzy z uzasadnionych przyczyn zgłaszają swoje zapotrzebowanie po terminie.
Dostawy paliwa dla odbiorców "opalu gmachów" są ewidencjonowane w "kontrolce dostaw paliwa" prowadzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia przez oddziały terenowe Centrali Zbytu Węgla.
Minister Górnictwa zleci Centrali Zbytu Węgla wykonanie potrzebnej ilości "Kwestionariuszy dla obliczenia zużycia paliwa do ogrzewania budynków" oraz "Kontrolek dostaw paliwa".
Terminy ustalone w niniejszym zarządzeniu zmienia się w odniesieniu do roku opałowego 1951/52, jak następuje:
do30 czerwca 1951 r.- termin zgłoszenia zapotrzebowania w referacie handlu powiatowej rady narodowej,
"5 lipca 1951 r. -termin przesłania kwestionariusza do oddziału terenowego Centrali Zbytu Węgla,
"15 " 1951 r. -zestawienie zapotrzebowania przez oddziały terenowe Centrali Zbytu Węgla według grup odbiorców, rodzajów i sortymentów paliwa.

Zapotrzebowania zgłoszone przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia powinny być przez jednostką składającą zapotrzebowanie skorygowane zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszym zarządzeniu w terminie do dnia 30 czerwca 1951 r.

Minister Handlu Wewnętrznego wyda odrębne zarządzenie regulujące tryb zaopatrzenia w opał gmachów zaopatrywanych z funduszu rynkowego (§ 1 pkt 3, 6 i 8).
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 8 czerwca 1951 r.

ZAŁĄCZNIK 

Kontrolka dostaw paliwa dla odbiorców "opału gmachów"

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................