Monitor Polski

M.P.1953.A-108.1449

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 1953 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HUTNICTWA
z dnia 17 listopada 1953 r.
w sprawie trybu zaopatrywania w surowce wtórne wyrobów ogniotrwałych.

Na podstawie art. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 dekretu z dnia 19 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301) oraz § 1 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 czerwca 1953 r. w sprawie przekazania Ministrowi Hutnictwa uprawnień do wydawania przepisów w sprawie ujawniania i upłynniania zbędnych i nadmiernych zapasów materiałów ogniotrwałych w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej oraz gospodarowania surowcami wtórnymi wyrobów ogniotrwałych (Monitor Polski Nr A-61, poz. 746) zarządza się, co następuje:

Rozdział  I.

Przepisy wstępne.

§  1. Zarządzenie dotyczy surowców wtórnych wyrobów ogniotrwałych szamotowych o ogniotrwałości odpowiadającej normie sS 27 i powyżej, krzemionkowych, magnezytowych, chromomagnezytowych, boksytowych, grafitowych, karborundowych oraz kwasoodpornych, zwanych dalej "surowcami wtórnymi wyrobów ogniotrwałych".
§  2. Przy zaopatrzeniu jednostek państwowych i spółdzielczych w surowce wtórne wyrobów ogniotrwałych należy stosować przepisy niniejszego zarządzenia oraz powołane przepisy zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 sierpnia 1953 r. w sprawie trybu zaopatrzenia materiałowo-technicznego (Biuletyn P. K. P. G. Nr 26, poz. 115).
§  3. Paragrafy powołane bez bliższego określenia oznaczają paragrafy niniejszego zarządzenia, a paragrafy powołane z dodaniem słów "trybu ogólnego" oznaczają paragrafy zarządzenia wymienionego w § 2.

Rozdział  II.

Plany rozdziału, przydziały i rozdzielniki.

§  4.
1. Surowce wtórne wyrobów ogniotrwałych rozdziela Biuro Zbytu Materiałów Ogniotrwałych.
2. Do czasu rozpoczęcia działalności przez Biuro funkcje jego pełni Dział Zbytu Centralnego Zarządu Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach.
§  5. Zaopatrzenie w surowce wtórne wyrobów ogniotrwałych należy do Przedsiębiorstwa Złomu Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach.
§  6. W zakresie planów rozdziału, przydziałów i rozdzielników stosuje się przepisy §§ 5-9 ust. 1 i 2 oraz §§ 10-14 trybu ogólnego, przy czym § 5 ust. 2 trybu ogólnego stosuje się z tą zmianą, że przydziały ustala się na rok kalendarzowy bez podziału na kwartały.

Rozdział  III.

Składanie i realizacja zamówień.

§  7. Odbiorcy składają zamówienia na surowce wtórne wyrobów ogniotrwałych Przedsiębiorstwu Złomu Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach na 60 dni przed kwartałem, w którym ma nastąpić dostawa, w dwóch egzemplarzach.
§  8. W zakresie realizacji zamówień stosuje się przepisy § 17 ust. 2, § 18, § 19 ust. 2-4, § 20 ust. 2-3 oraz §§ 21-27 trybu ogólnego.

Rozdział  IV.

Sprawozdawczość.

§  9. W zakresie sprawozdawczości stosuje się przepis § 28 trybu ogólnego.

Rozdział  V.

Przepis końcowy.

§  10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.