Monitor Polski

M.P.1985.17.140

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 lipca 1985 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU KONTROLI PUBLIKACJI I WIDOWISK
z dnia 18 lutego 1985 r.
w sprawie trybu wydawania zezwoleń na użytkowanie zakładów poligraficznych, urządzeń i aparatów wytwarzających pieczątki i stemple w okresie stanu wyjątkowego.

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1983 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. Nr 66, poz. 297), za zgodą Przewodniczącego Rady Państwa, zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Użytkowanie maszyn i urządzeń, za których pomocą jest prowadzona działalność poligraficzna, określona w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1984 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zezwoleń, rejestracji i kontroli przedsiębiorstw oraz zakładów i urządzeń poligraficznych (Dz. U. Nr 40, poz. 213), zwanego dalej "rozporządzeniem", oraz użytkowanie urządzeń i aparatów wytwarzających zapisy obrazu, słowa i dźwięku wszelkim sposobem w celu publicznego rozpowszechniania, a także prowadzenie zakładów wytwarzających pieczątki i stemple - na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy ze względu na zagrożenie wewnętrznego bezpieczeństwa państwa - wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia, niezależnie od już posiadanego.
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje właściwy okręgowy urząd kontroli publikacji i widowisk.
3. Jeżeli zezwolenie dotyczy zakładów, urządzeń lub aparatów będących w posiadaniu państwowych lub spółdzielczych jednostek organizacyjnych, to zezwolenie wydaje właściwy minister, kierownik urzędu centralnego, wojewoda (prezydent miasta stołecznego Warszawy, miasta Łodzi, miasta Krakowa) albo właściwy prezes zarządu centralnego związku spółdzielczego.
§  2.
1. Zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanej osoby lub jednostki organizacyjnej.
2. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać dane określone w § 3 ust. 2 pkt 1, 2 i 4-6 rozporządzenia, a ponadto określać sposób zabezpieczenia zakładu, maszyny, urządzenia lub aparatu przed dostępem do nich osób nie upoważnionych. We wniosku należy również podać dane dotyczące osoby odpowiedzialnej za należyte zabezpieczenie maszyn i urządzeń poligraficznych oraz nadzór nad legalnością wykonywania prac.
3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wniosku o wydane zezwolenia na użytkowanie urządzeń i aparatów wytwarzających zapisy obrazu, słowa i dźwięku wszelkim sposobem w celu publicznego ich rozpowszechniania oraz na prowadzenie zakładów wytwarzających pieczątki i stemple.
§  3.
1. Organy wymienione w § 1 ust. 2 i 3 mogą wydać zezwolenie po upewnieniu się, że użytkowanie maszyn i urządzeń poligraficznych lub aparatów wytwarzających zapisy obrazu, słowa i dźwięku albo prowadzenie zakładu wytwarzającego pieczątki i stemple nie będzie zagrażać interesom bezpieczeństwa państwa.
2. Organ wymieniony w § 1 ust. 3 przesyła niezwłocznie kopię zezwolenia właściwemu okręgowemu urzędowi kontroli publikacji i widowisk.
§  4. Zezwolenie, o którym mowa w § 1 ust. 1, powinno zawierać:
1) nazwę i adres podmiotu ubiegającego się o zezwolenie,
2) adres zakładu lub lokalu, w którym działalność ma być prowadzona,
3) określenie charakteru działalności.
§  5.
1. Organy udzielające zezwoleń, organy założycielskie przedsiębiorstw, dyrektorzy tych przedsiębiorstw oraz zarządy spółdzielczych jednostek organizacyjnych są obowiązani w okresie stanu wyjątkowego do sprawowania systematycznego nadzoru i kontroli użytkowania zakładu, urządzeń i aparatów określonych w § 1 ust. 1.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ciąży także na organach administracji państwowej nadzorujących jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorstwami oraz na osobach kierujących tymi jednostkami.
§  6.
1. Właściciel i użytkownik zakładu, urządzeń i aparatów, określonych w § 1 ust. 1, nie mający zezwolenia na prowadzenie działalności w czasie stanu wyjątkowego, z chwilą wprowadzenia tego stanu jest obowiązany do natychmiastowego zaprzestania dalszego ich użytkowania oraz zabezpieczenia zakładu, urządzeń lub aparatów.
2. W razie stwierdzenia użytkowania zakładu, urządzeń i aparatów określonych w § 1 ust. 1 bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, organy kontroli publikacji i widowisk oraz inne właściwe organy mogą zastosować środki i działania przewidziane w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1983 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. Nr 66, poz. 297).
§  7.
1. Wojewodowie i prezydenci miasta stołecznego Warszawy, miasta Łodzi i miasta Krakowa są obowiązani z chwilą wprowadzenia stanu wyjątkowego do niezwłocznego przekazania właściwemu okręgowemu urzędowi kontroli publikacji i widowisk rejestru urządzeń, aparatów oraz zakładów wytwarzających pieczątki, o którym mowa w § 9 pkt 3 i § 13 ust. 2 rozporządzenia.
2. Okręgowy urząd kontroli publikacji i widowisk, po otrzymaniu rejestru, o którym mowa w ust. 1, może wezwać zainteresowaną stronę do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na dalsze prowadzenie zakładu lub użytkowanie aparatów i urządzeń. Przepisy § 6 stosuje się odpowiednio.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.