Monitor Polski

M.P.1954.90.998

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 1954 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 17 września 1954 r.
w sprawie trybu wydawania przez prezydia rad narodowych opinii o celowości założenia spółdzielni mieszkaniowej.

Na podstawie § 7 ust. 2 uchwały nr 269 Prezydium Rządu z dnia 8 maja 1954 r. w sprawie spółdzielni mieszkaniowych i zadań spółdzielczości w zakresie budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski Nr A-59, poz. 792), po zasięgnięciu opinii Centralnego Związku Spółdzielczego zarządza się, co następuje:
§  1. Wydawanie przez prezydia rad narodowych opinii o celowości założenia spółdzielni mieszkaniowej odbywać się będzie w trybie ustalonym w instrukcji stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

INSTRUKCJA W SPRAWIE TRYBU WYDAWANIA PRZEZ PREZYDIA RAD NARODOWYCH OPINII O CELOWOŚCI ZAŁOŻENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

§ 1. Oświadczenia o celowości założenia spółdzielni budowlano-mieszkaniowej i spółdzielczego zrzeszenia budowy domów jednorodzinnych wydaje Centralny Związek Spółdzielczy na podstawie opinii prezydiów powiatowych (miejskich w miastach stanowiących powiaty) rad narodowych, właściwych ze względu na miejsce powstania i teren przyszłej działalności spółdzielni. W m. st. Warszawie i m. Łodzi opinie wydaje Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie i m. Łodzi.
§  2. Wniosek o wydanie opinii (wzór nr 1) składają założyciele spółdzielni do prezydium właściwej rady narodowej (wydział gospodarki komunalnej i mieszkaniowej). We wniosku należy podać:
1) projektowaną nazwę, typ i siedzibę spółdzielni,
2) liczbą członków spółdzielni,
3) rodzaj i wartość wkładów (wkład finansowy, w materiałach budowlanych, w robociźnie),
4) projektowany program budowy,
5) projektowaną ogólną lokalizację spółdzielni.

Do wniosku należy dołączyć wykaz kandydatów na członków spółdzielni (wzór nr 2).

§  3.
1. Wydział gospodarki komunalnej i mieszkaniowej po przeanalizowaniu wniosku przedkłada go wraz ze swymi uwagami w terminie 2-tygodniowym do zaopiniowania prezydium rady narodowej.
2. Prezydia powiatowych rad narodowych (miejskich w miastach stanowiących powiaty) i Prezydia Rad Narodowych w m. st. Warszawie i m. Łodzi rozpatrują wnioski i wydają opinię kolegialnie w terminie 6-tygodniowym, licząc od daty złożenia wniosku przez komitet organizacyjny spółdzielni mieszkaniowej.
§  4. Prezydia rad narodowych przy rozpatrywaniu wniosków powinny wziąć w szczególności pod uwagę:
1) w jakim stosunku pozostaje rozmiar projektowanego budownictwa spółdzielczego do realizowanego na terenie powiatu (miasta stanowiącego powiat) budownictwa mieszkaniowego państwowego oraz budownictwa indywidualnego,
2) jakie inwestycje mieszkaniowe w formie spółdzielczej podjęto już na terenie powiatu (miasta stanowiącego powiat) i jak przebiega realizacja tych inwestycji,
3) czy kandydatom na członków spółdzielni powinna być udzielona pomoc Państwa, biorąc pod uwagę ich przynależność klasową i charakter wykonywanego zawodu,
4) czy kandydaci na członków spółdzielni dają rękojmię, wykonania zobowiązań, wynikających z uchwały nr 269 Prezydium Rządu z dnia 8 maja 1954 r. w sprawie spółdzielni mieszkaniowych i zadań spółdzielczości w zakresie budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski Nr A-59, poz. 792), a w szczególności dotrzymania terminów spłaty zobowiązań kredytowych,
5) czy spółdzielnia dysponuje własnymi terenami budowlanymi lub czy zgłasza wniosek o przydział terenów,
6) czy i jakie są możliwości wykorzystania materiałów z terenowej produkcji materiałów budowlanych i prefabrykatów.
§  5.
1. Opinię wraz z uzasadnieniem prezydia powiatowych (miejskich w miastach stanowiących powiaty) rad narodowych przesyłają Centralnemu Związkowi Spółdzielczemu, prezydium wojewódzkiej rady narodowej jako inwestorowi naczelnemu i Ministerstwu Gospodarki Komunalnej jako inwestorowi centralnemu. Prezydia Rad Narodowych w m. st. Warszawie i m. Łodzi przesyłają opinię wraz z uzasadnieniem Centralnemu Związkowi Spółdzielczemu i Ministerstwu Gospodarki Komunalnej jako inwestorowi centralnemu.
2. W opinii prezydium rady narodowej powinno stwierdzić, czy organizowana spółdzielnia posiada odpowiednie tereny pod budowę bądź czy może je uzyskać od rady narodowej.

Wzór nr 1

Prezydium ........... Rady Narodowej

w ..................................

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Wniosek

Niżej podpisani członkowie Komitetu Organizacyjnego:

1. Imię i nazwisko ....................................................................................................................

nazwa i miejsce zakładu pracy .............................................................................................

zawód ..................................................................................................................................

2. Imię i nazwisko ....................................................................................................................

nazwa i miejsce zakładu pracy .............................................................................................

zawód ...................................................................................................................................

3. Imię i nazwisko ....................................................................................................................

nazwa i miejsce zakładu pracy .............................................................................................

zawód ..................................................................................................................................

proszą o wydanie opinii o celowości założenia spółdzielni budowlano-mieszkaniowej - zrzeszenia spółdzielczego*).

Dane dotyczące projektowanej spółdzielni:

1. Nazwa spółdzielni .................................................................................................................

2. Siedziba spółdzielni (miejscowość) ......................................................................................

3. Liczba członków ...................................................................................................................

Program budowy obejmuje wybudowanie w terminie .... lat:

1) domów blokowych .................... mieszkań ................. izb ................, kubatura m3 ..................., przybliżony koszt w tys. zł ....

2) domów jednorodzinnych pojedynczych ..................... mieszkań ...................... izb ................., kubatura m3 ................... przybliżony koszt w tys. zł ................

3) domów jednorodzinnych bliźniaczych ................... mieszkań ................. izb .............................., kubatura m3 ...... przybliżony koszt w tys. zł ..........

4) domów jednorodzinnych szeregowych ....................., mieszkań ............... izb ................., kubatura m3 ..... przybliżony koszt w tys. zł ........................

Pożądana jest lokalizacja domów (bloków) na terenach położonych w .......................... przy ul. ........ stanowiących własność (członków spółdzielni, państwową)*) ..................... o obszarze ...................... m2.

W załączeniu: orientacyjny plan sytuacyjny lokalizacji terenowej spółdzielni i wykaz kandydatów na członków spółdzielni.

Za Komitet Organizacyjny

.............................., dnia ........ 195 .. r.

______

*) Niepotrzebne skreślić.

Wzór nr 2

Wykaz kandydatów na członków spółdzielni

Lp.Imię i nazwiskoZawódNazwa i miejsce zakładu pracyStanowisko w zawodziePochodzenie społeczneWkład członkaŁączna wartość wkładów w tysiącach
w gotówcew materiałach budowlanychw robociźnie