Monitor Polski

M.P.1970.14.117

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.

UCHWAŁA Nr 61
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 maja 1970 r.
w sprawie trybu ustalania opłat i stawek taryfowych za usługi świadczone w obrotach z zagranicą przez jednostki podległe Ministrowi Żeglugi.

Na podstawie art. 2 i 5 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122 wraz z późniejszymi zmianami) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. 1 (uchylony).
§  2. Opłaty i stawki oraz przepisy taryfowe ustalone w trybie przewidzianym w § 1 ogłaszane są w Dzienniku Taryf i Zarządzeń Komunikacyjnych.
§  3. Traci moc uchwała nr 683 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1956 r. w sprawie trybu ustalania opłat i stawek taryfowych za usługi świadczone w obrotach z zagranicą przez jednostki gospodarcze podległe Ministrowi Żeglugi (Monitor Polski Nr 99, poz. 1141 oraz z 1964 r. Nr 41, poz. 192).
§  4. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Finansów, Ministrowi Handlu Zagranicznego i Ministrowi Żeglugi.
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 uchylony przez § 28 ust. 2 pkt 8 uchwały nr 271 z dnia 25 listopada 1974 r. w sprawie właściwości organów do ustalania cen oraz trybu postępowania przy ich ustalaniu (M.P.74.40.233) z dniem 1 stycznia 1975 r.