Tryb ustalania ceny 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych. - M.P.1959.53.252 - OpenLEX

Tryb ustalania ceny 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych.

Monitor Polski

M.P.1959.53.252

Akt utracił moc
Wersja od: 12 czerwca 1959 r.

ZARZĄDZENIE NR 92
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 3 czerwca 1959 r.
w sprawie trybu ustalania ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych.

Na podstawie § 2 ust. 2 uchwały nr 210 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1959 r. w sprawie ustalania ceny 1 m2 budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych (Monitor Polski Nr 51, poz. 233) zarządza się, co następuje:
1.
Instytut Budownictwa Mieszkaniowego przeprowadzi corocznie za rok ubiegły, w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, kalkulację ceny 1 m2 powierzchni użytkowej przeciętnego, standardowego, nowego budynku mieszkalnego (cena 1 m2) zgodnie z założeniami kalkulacyjnymi zawartymi w załączniku do uchwały nr 210 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1959 r. w sprawie ustalania ceny 1 m2 budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych (Monitor Polski Nr 51, poz. 233).
2.
Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w uzgodnieniu z Ministrem Finansów, Ministrem Gospodarki Komunalnej i Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego w terminie do dnia 25 stycznia każdego roku ustali dla celów przeliczeń wkładów oszczędnościowych cenę 1 m2 powierzchni użytkowej przeciętnego, standardowego nowego budynku mieszkalnego.
3.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca budynku, który został przyjęty za podstawę do obliczenia ceny 1 m2, będzie przechowywana w Instytucie Budownictwa Mieszkaniowego.
1.
Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych o ustaleniu ceny określonej w § 1 ust. 2 podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim.
2.
Cena ustalona przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych zostanie zamieszczona przez Główny Urząd Statystyczny w biuletynie statystycznym wraz z podaniem podstaw kalkulacyjnych, przyjętych do obliczenia - w terminie do dnia 15 lutego każdego roku.
3.
Cena 1 m2 zostanie rozpowszechniona w prasie codziennej przez Polską Agencję Prasową.
4.
Przepisy ust. 2 i 3 dotyczą również ceny 1 m2 na 1958 r. ustalonej w uchwale powołanej w § 1 ust. 1, z tym że czynności w nich przewidziane powinny być dokonane w terminie do dnia 30 czerwca 1959 r.