Monitor Polski

M.P.1957.1.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1957 r.

ZARZĄDZENIE NR 2
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 2 stycznia 1957 r.
w sprawie trybu sporządzania i zatwierdzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji.

W celu uproszczenia i ujednolicenia przepisów w zakresie sporządzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji z upoważnienia Rady Ministrów zarządza się, co następuje:
§  1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla inwestycji powinna być sporządzana i zatwierdzana według ramowych zasad ustalanych przez Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury w porozumieniu z Ministrem Budownictwa.
§  2.
1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa sporządzana przez państwowe biura projektowe lub inne jednostki państwowe wymaga akceptacji służby architektoniczno-budowlanej wyłącznie w zakresie projektu wstępnego, a w przypadku sporządzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w jednym stadium - akceptacji służby architektoniczno-budowlanej wymaga projekt techniczno-roboczy, jednak bez obowiązku sprawdzania obliczeń statycznych i rozwiązań technicznych. Czynności służby architektoniczno-budowlanej w tym zakresie są nieodpłatne.
2. Przy rozpatrywaniu projektu wstępnego przez służbę architektoniczno-budowlaną mogą być obecni przedstawiciele inwestora, biura projektowego i wykonawcy.
3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa sporządzana przez innych wykonawców niż jednostki państwowe wymaga sprawdzenia i zatwierdzenia przez służbę architektoniczno-budowlaną w zakresie projektu technicznego. Koszt sprawdzenia dokumentacji przez rzeczoznawców powołanych przez organ służby architektoniczno-budowlanej obciąża inwestora.
§  3.
1. Podstawą do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych są pozwolenia na budowę wydawane przez terenową służbę architektoniczno-budowlaną po przedstawieniu przez inwestora projektu technicznego, a przy opracowaniu dokumentacji w jednym stadium - projektu techniczno-roboczego.
2. Roboty przygotowawcze mogą być rozpoczynane po akceptacji projektu wstępnego przez służbę architektoniczno-budowlaną, a przy opracowywaniu dokumentacji w jednym stadium - po zaakceptowaniu projektu techniczno-roboczego.
3. Tryb wydawania pozwoleń na budowę określi Prezes Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury w porozumieniu z Ministrem Budownictwa.
§  4.
1. Przepisy §§ 1 i 2 nie dotyczą budownictwa o charakterze ściśle wojskowym, jak również budownictwa komunikacyjnego oraz budowy dróg i mostów.
2. Tryb sporządzania i zatwierdzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji w zakresie budownictwa wymienionego w ust. 1 określi Prezes Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury w porozumieniu z właściwym ministrem i Ministrem Budownictwa.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1957 r.