Monitor Polski

M.P.1955.58.717

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1955 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU MIĘSNEGO I MLECZARSKIEGO
z dnia 28 lutego 1955 r.
w sprawie trybu rozliczeń zakładów mleczarskich podległych Centralnemu Zarządowi Przemysłu Mleczarskiego z budżetem z tytułu zysków i strat oraz środków obrotowych.

Na podstawie § 29 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lutego 1955 r. w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu zysków i strat oraz środków obrotowych (Monitor Polski Nr 21, poz. 206), zwanego w dalszym ciągu zarządzeniem Ministra Finansów, zarządza się, co następuje:
§  1. Zakłady mleczarskie podległe Centralnemu Zarządowi Przemysłu (C.Z.P.) Mleczarskiego dokonują rozliczeń z tytułu zysków i strat oraz środków obrotowych za pośrednictwem zjednoczeń przemysłu mleczarskiego.
§  2. Dla wymienionych w § 1 rozliczeń zjednoczenia przemysłu mleczarskiego otworzą we właściwym terenowo oddziale banku rachunek pod nazwą "Okręgowy rachunek rozliczeń z tytułu wpłat z zysku i pokrywania strat oraz z tytułu środków obrotowych".
§  3. Przepisy zarządzenia Ministra Finansów dotyczące rozliczeń przedsiębiorstw z centralnymi zarządami stosuje się analogicznie do rozliczeń zakładów mleczarskich ze zjednoczeniami przemysłu mleczarskiego i do rozliczeń tych zjednoczeń z C.Z.P. Mleczarskiego ze zmianami podanymi w niniejszym zarządzeniu.
§  4. Podstawę rozliczeń zjednoczeń przemysłu mleczarskiego, o których mowa w § 3, zarówno przy rozliczeniach planowych, jak i wynikowych, stanowi suma kwot rozliczeń poszczególnych zakładów mleczarskich.
§  5.
1. Zakłady mleczarskie dokonują wpłat na wymieniony w § 2 rachunek rozliczeń zjednoczenia przemysłu mleczarskiego w terminie o 2 dni krótszym od terminów ustalonych dla planowych wpłat przedsiębiorstw rozliczających się bezpośrednio z centralnymi zarządami.
2. Zjednoczenia przemysłu mleczarskiego dokonują planowych wpłat na rachunek rozliczeń C.Z.P. Mleczarskiego w terminie o 3 dni dłuższym od terminów ustalonych dla planowych wpłat przedsiębiorstw bezpośrednio rozliczających się z centralnymi zarządami.
3. C.Z.P. Mleczarskiego dokonuje planowych wpłat do budżetu i na rzecz innych centralnych zarządów w terminie o 4 dni dłuższym od terminów ustalonych dla planowych wpłat centralnych zarządów.
§  6.
1. Zjednoczenia obowiązane są przesyłać C.Z.P. Mleczarskiego i właściwemu organowi finansowemu potwierdzone przez oddział banku zawiadomienia, według wzoru ustalonego w załączniku nr 1, o dokonanych przelewach na rachunek rozliczeń C.Z.P. Mleczarskiego z tytułu: wpłat z zysku, nadwyżek własnych środków obrotowych na początek roku, zmniejszenia własnych środków obrotowych w ciągu roku oraz dotacji na pokrycie strat, sfinansowania niedoboru środków obrotowych na początek roku i wzrostu środków obrotowych w ciągu roku.
2. Przy rozliczeniach wynikowych (kwartalnych, rocznych) do zawiadomień, o których mowa w ust. 1, zjednoczenia załączają zestawienia, według wzorów ustalonych w załącznikach nr 2, 3, 4 i 4a.
§  7. Materiały dotyczące rozliczeń przedsiębiorstw z centralnymi zarządami - przewidziane w powołanym na wstępie zarządzeniu Ministra Finansów - zakłady mleczarskie przedkładają zjednoczeniom przemysłu mleczarskiego.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1955 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Wzór nr 1

Zawiadomienie o wysokości przelewu dokonanego z okręgowego rachunku rozliczeń na rachunek rozliczeń Centralnego Zarządu.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Wzór Nr 2

Zestawienie dotyczące rozliczeń kwartalnych (rocznych) z tytułu wpłat z zysku i pokrycia strat

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

Wzór Nr 3

Zestawienie dotyczące rozliczeń z tytułu wzrostu lub zmniejszenia środków obrotowych w ciągu roku

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

(podpisy)

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

Wzór Nr 4

Zestawienie dotyczące wstępnego - ostatecznego rozliczenia nadwyżek i niedoborów środków obrotowych

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 4a

Wzór nr 4a.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................