Tryb rozliczeń przedsiębiorstw przemysłu terenowego z budżetami terenowymi.

Monitor Polski

M.P.1958.35.195

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 kwietnia 1958 r.
w sprawie trybu rozliczeń przedsiębiorstw przemysłu terenowego z budżetami terenowymi.

Na podstawie § 17 uchwały nr 434 Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1957 r. w sprawie zasad wyrównywania różnic cen, podziału zysku oraz finansowania środków obrotowych państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego (Monitor Polski Nr 91, poz. 538) oraz art. 36 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452) zarządza się, co następuje:
Przepisy ogólne.
Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa:
1)
o przedsiębiorstwach przemysłu terenowego - rozumie się przez to przedsiębiorstwa wymienione w § 1 ust. 2 i ust. 3 uchwały nr 454 Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1957 r. w sprawie zasad wyrównywania różnic cen, podziału zysku oraz finansowania środków obrotowych państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego (Monitor Polski Nr 91, poz. 538),
2)
o uchwale Rady Ministrów - rozumie się przez to uchwałę powołaną w pkt 1.
Przedsiębiorstwa przemysłu terenowego dokonują rozliczeń z tytułu zysku bezpośrednio z budżetami tych rad narodowych, którym są podporządkowane.
1.
Wysokość stawek ustala się w zależności od rentowności przedsiębiorstwa oraz od procentowego udziału nakładów osobowych w koszcie własnym ogółem.
2.
Za rentowność przedsiębiorstwa należy uważać stosunek procentowy zysku bądź straty z całokształtu działalności przedsiębiorstwa (skorygowanych o naliczone różnice cen) do kosztu własnego sprzedaży.
3.
Za procentowy udział nakładów osobowych w koszcie własnym ogółem należy uważać udział procentowy osobowego funduszu płac pracowników łącznie ze świadczeniami w koszcie własnym produkcji towarowej.
4.
Dla ustalenia w planie finansowym wpłat z zysku do budżetu należy przyjmować za podstawę wyliczenia rentowności oraz udziału nakładów osobowych w koszcie własnym ogółem dane planowane odrębnie dla poszczególnych kwartałów. Dla ustalenia wyrównawczych bądź ostatecznych wpłat z zysku do budżetu należy przyjmować odpowiednie dane wynikające z okresowych sprawozdań finansowych.

Tryb i terminy wpłat.

1.
Przedsiębiorstwa przemysłu terenowego dokonują rozliczeń z budżetem z tytułu zysku miesięcznie, kwartalnie i rocznie. Wpłaty miesięczne mają charakter wpłat zaliczkowych, wpłaty kwartalne - wpłat wyrównawczych, a wpłaty roczne - wpłat ostatecznych.
2.
Upoważnia się prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) do wprowadzania wpłat kwartalnych jako ostatecznych.
Przy rozliczeniach miesięcznych wpłatę zaliczkową stanowi wpłata w wysokości 1/3 wpłaty ustalonej w poszczególnych kwartałach planu finansowego.
1.
Przy rozliczeniach kwartalnych i rocznych wpłatę z zysku stanowi część osiągniętego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym, obliczona według stawki ustalonej przez prezydium właściwej rady narodowej po potrąceniu dokonanych wpłat.
2.
W razie gdy dokonane wpłaty zaliczkowe przekraczają kwotę wpłaty wyrównawczej lub ostatecznej, wydział finansowy prezydium właściwej rady narodowej zaliczy nadpłacone kwoty na poczet wpłat okresu następnego lub dokona zwrotu w terminie 5 dni od daty otrzymania odpowiedniego wniosku.
3.
Wpłaty z zysku dokonuje się na rachunek dochodów budżetowych wydziału finansowego we właściwym oddziale Narodowego Banku Polskiego.
1.
Część zysku podlegająca zaliczkowej wpłacie do budżetu powinna być przelewana w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, za który przypada wpłata.
2.
Wpłaty wyrównawcze powinny być przelewane w terminie 10 dni po upływie terminu, w którym powinno być sporządzone kwartalne sprawozdanie finansowe.
3.
Wpłaty ostateczne powinny być przelewane w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
1.
Przedsiębiorstwa przemysłu terenowego dokonując wpłat z zysku do budżetu przesyłają wydziałom finansowym prezydiów właściwych rad narodowych zawiadomienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.
2.
Do zawiadomienia o dokonanej wpłacie wyrównawczej i ostatecznej przedsiębiorstwa przemysłu terenowego dołączają deklarację wpłat z zysku do budżetu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
1.
Wysokość wpłat ostatecznych zatwierdza wydział finansowy prezydium właściwej rady narodowej w terminie 10 dni od daty złożenia deklaracji.
2.
W terminie 2 dni od daty zatwierdzenia wysokości wpłaty ostatecznej przedsiębiorstwa obowiązane są dokonać przelewu przypadającej różnicy.
1.
W razie niedokonania przez przedsiębiorstwo wpłat w terminach określonych w §§ 7 i 9 na wniosek wydziału finansowego bank dokona przelewu należnej kwoty wpłat do budżetu w ciężar rachunku rozliczeniowego przedsiębiorstwa.
2.
Od nie uiszczonych w terminie wpłat pobiera się odsetki za zwłokę w wysokości 0,05% należnej kwoty za każdy dzień zwłoki.
3.
Odsetki oblicza przedsiębiorstwo i przelewa je wraz z należną wpłatą.
1.
Podwyższenia lub obniżenia stawek wpłat z zysku do budżetu przez prezydia właściwych rad narodowych, o czym mowa w § 6 uchwały Rady Ministrów, dokonuje się w okresie opracowania planów techniczno-ekonomicznych przedsiębiorstw.
2.
Zmiany stawek wpłat z zysku do budżetu (ust. 1) dokonuje się w postaci różnicy między stawką procentową określoną w tabeli, stanowiącej załącznik do uchwały Rady Ministrów, a stawką nową, wynikającą ze stosunku skorygowanych wpłat z zysku do budżetu do zysku ogółem (np. wpłata według tabeli - 16%, stosunek skorygowanej wpłaty z zysku do budżetu do zysku ogółem - 28%, zmiana stawki +12%).
3.
Wpłaty wyrównawcze i ostateczne od przedsiębiorstw, dla których zmieniono stawki wpłat, ustala się przez zwiększenie lub zmniejszenie stawki wynikającej z tabeli o różnicę stawek wyliczoną w sposób podany w ust. 2.

Przepisy przejściowe i końcowe.

Rozliczenia z tytułu zysków i strat oraz środków obrotowych za 1957 r., jak również rozliczenia z tytułu niedoborów i nadwyżek na dzień 1 stycznia 1958 r. dokonywać należy zgodnie z zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lutego 1955 r. w sprawie rozliczeń z budżetami terenowymi z tytułu zysków i strat oraz środków obrotowych (Monitor Polski Nr 21, poz. 207), a w odniesieniu do przedsiębiorstw podległych wojewódzkim zarządom młynów zgodnie z zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 1957 r. w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym i budżetami terenowymi z tytułu zysków i strat oraz środków obrotowych przedsiębiorstw podległych wojewódzkim zarządom młynów.
W sprawach nie unormowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się odpowiednio przepisy dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452), dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1957 r. Nr 7, poz. 25) oraz przepisy o uchwalaniu i wykonywaniu budżetu Państwa.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1958 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1.

do § 8 ust. 1

(datownik banku o dokonanym przelewie).

..........

(nazwa i adres przedsiębiorstwa)

ZAWIADOMIENIE

.......... zawiadamia, że w dniu .......... 195.. r.

(nazwa i adres przedsiębiorstwa)

przelało na rachunek dochodów budżetowych wydziału finansowego do Oddziału Narodowego Banku Polskiego w .......... na konto nr .... kwotę zł .... tytułem wpłaty zaliczkowej - ostatecznej * zysku do budżetu za miesiąc - kwartał .......... według następującego rozliczenia:

Lp.WyszczególnienieZłotychUwagi
1Planowane wpłaty z zysku za kwartał ..........
2

^

Należna wpłata za miesiąc ..........

za kwartał ..........

^^
3Nadpłata z poprzedniego okresu
4Podlega uiszczeniu (2-3)
5Nadpłata do zwrotu lub zaliczenia na okres następny (3-2)

Należne odsetki za zwłokę w kwocie zł .......... licząc .......... dni po 0,05% za każdy dzień zwłoki od sumy zł .......... przelano na rachunek dochodów budżetowych wydziału finansowego (część ... dział ... rozdział .....) w dniu .......... 195.. r. czekiem - zleceniem przelewowym nr ..........

.........., dnia .......... 195.. r.

(miejscowość)

..........

(główny księgowy)

..........

(dyrektor przedsiębiorstwa)

ZAŁĄCZNIK  Nr 2.

do § 8 ust. 2.

DEKLARACJA WPŁAT Z ZYSKU DO BUDŻETU ZA .......... KWARTAŁ 195.. R.

..........

(nazwa i adres przedsiębiorstwa)

Lp.WyszczególnienieDane ze sprawozdania finansowego na dzień ..........Dane ze sprawozdania finansowego na dzień ..........Dane stanowiące podstawę wyliczenia należnej wpłaty (4-3
12345
1Zysk bądź strata bilansowa
2Naliczone różnice cen
3Zysk skorygowany
4Koszt własny produkcji
5Nakłady osobowe
6Skorygowane nakłady osobowe××
7Rentowność××
8% udział nakładów osobowych w koszcie własnym produkcji××
9% stawka wpłat według tabeli××
10% korekta wpłat××
11Skorygowana % stawka wpłat××
12Należna kwota wpłat××
13Wpłaty zaliczkowe w kwartale ..........××
14Dopłata - nadpłata××

.........., dnia .......... 195.. r.

(miejscowość)

..........

(główny księgowy)

..........

(dyrektor przedsiębiorstwa)

*) Niepotrzebne skreślić.