Tryb rozliczeń państwowych gospodarstw rolnych z budżetem.

Monitor Polski

M.P.1964.48.233

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 3 lipca 1964 r.
w sprawie trybu rozliczeń państwowych gospodarstw rolnych z budżetem.

Na podstawie § 23 uchwały nr 42 Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1964 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych gospodarstw rolnych objętych planowaniem centralnym i terenowym (Monitor Polski Nr 17, poz. 79) oraz § 13 uchwały Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 15 maja 1963 r. w sprawie wprowadzenia w państwowych gospodarstwach rolnych funduszu premiowego zarządza się, co następuje:
Przepisy ogólne.
1.
Zarządzenie dotyczy rozliczeń z budżetem państwowych gospodarstw rolnych, określonych w § 1 uchwały nr 42 Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1964 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych gospodarstw rolnych objętych planowaniem centralnym i terenowym (Monitor Polski Nr 17, poz. 79), zwanej dalej "uchwałą".
2.
Zarządzenie reguluje sprawy rozliczeń z budżetem z tytułu:
1)
wpłat z zysku,
2)
dotacji na pokrycie strat,
3)
dotacji na fundusz premiowy łącznie z odpisami na ubezpieczenia społeczne,
4)
dotacji na pokrycie wzrostu środków obrotowych.
3.
Państwowe gospodarstwa rolne, zwane dalej "gospodarstwami":
1)
zgrupowane w wojewódzkich zjednoczeniach państwowych gospodarstw rolnych oraz rolnicze rejonowe zakłady doświadczalne nadzorowane bezpośrednio przez wydziały rolnictwa i leśnictwa prezydiów wojewódzkich rad narodowych rozliczają się z budżetami właściwych wojewódzkich rad narodowych,
2)
zgrupowane w Zjednoczeniu Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Centrali Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa, Zjednoczeniu Hodowli Zwierząt Zarodowych, Zjednoczeniu Państwowych Gospodarstw Rybackich rozliczają się z budżetem centralnym.
1.
Gospodarstwa dokonują rozliczeń z właściwymi budżetami za pośrednictwem zjednoczeń lub jednostek równorzędnych, zwanych dalej "zjednoczeniami".
2.
Zjednoczenia dla celów rozliczeń z budżetem prowadzą we właściwych oddziałach Banku Rolnego rachunek pod nazwą "Rachunek rozliczeń z tytułu wpłat z zysku, dotacji na pokrycie strat, dotacji na fundusz premiowy i na wzrost środków obrotowych", zwany dalej "rachunkiem rozliczeń zjednoczenia".

Wpłaty z zysku gospodarstw.

1.
Gospodarstwa dokonują zaliczkowych wpłat z zysku w terminie do dnia 31 stycznia w wysokości 60% planowanej rocznej wpłaty z zysku do budżetu, wynikającej z zatwierdzonego planu finansowo-gospodarczego.
2.
Ostatecznego rozliczenia z tytułu wpłat z zysku gospodarstwa dokonują na podstawie zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego w terminie 5 dni od daty zatwierdzenia tegoż sprawozdania.
3.
Przy ostatecznym rozliczeniu z tytułu wpłat z zysku gospodarstwa potrącają dokonane wpłaty zaliczkowe bądź otrzymują ze zjednoczenia zwrot nadpłaconych zaliczek, w razie gdy należna wpłata z zysku, wynikająca z rocznego rozliczenia ostatecznego, jest niższa od wpłat zaliczkowych.
4.
Gospodarstwa, które zamiast planowanego zysku osiągnęły faktycznie stratę, otrzymują zwrot wpłaconych zaliczek z tytułu zysków, a ich straty pokrywa się w sposób określony w § 7.
1.
Zyski nieprawidłowe gospodarstw, wynikające z zatwierdzonych rocznych sprawozdań finansowych, podlegają w pełnej wysokości rozliczeniu z budżetem w terminie 5 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
2.
Jeżeli zysk nieprawidłowy jest wyższy od zysku bilansowego pomniejszonego o odpisy na fundusz premiowy, gospodarstwa odprowadzają zysk nieprawidłowy w wysokości zysku bilansowego pozostającego po dokonaniu odpisów na fundusz premiowy.
3.
Gospodarstwa, w których sprawozdania finansowe wykazują straty, nie rozliczają się z tytułu zysku nieprawidłowego.

Pokrywanie strat gospodarstw.

1.
Na pokrycie planowanych strat gospodarstwa otrzymują zaliczkowo dotację w wysokości 60% planowanej rocznej kwoty strat, zatwierdzonej w planie finansowo-gospodarczym - w terminie do końca lutego.
2.
Ostateczne rozliczenie z tytułu planowanych strat następuje na podstawie rocznego sprawozdania finansowego w terminie 5 dni od daty jego zatwierdzenia.
1.
Gospodarstwa planowo deficytowe, wykazujące faktycznie poprawę wyników, otrzymują dotację na stratę do wysokości wynikającej z zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego. Otrzymane zaliczkowe dotacje na planowane straty przewyższające straty faktyczne podlegają zwrotowi na rachunki rozliczeń zjednoczeń w terminie 5 dni od daty zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych gospodarstw.
2.
Gospodarstwa planowo deficytowe wykazujące faktycznie zysk zwracają zaliczkowe dotacje zjednoczeniom w wysokości otrzymanej oraz dokonują podziału i wpłat z zysku na rachunki rozliczeń w sposób określony w §§ 3 i 4.
Straty ponadplanowe i nie planowane gospodarstw powinny być pokryte z funduszu rezerwowego zjednoczenia, a w braku tych środków mogą być pokryte z budżetu w trybie przepisów prawa budżetowego po spełnieniu warunków określonych w § 22 ust. 2 uchwały.

Dotacje na fundusz premiowy gospodarstw.

Gospodarstwa rentowne, w których zysk bilansowy nie wystarcza na pełne pokrycie funduszu premiowego, otrzymują na niepokrytą zyskiem część funduszu premiowego dotację ze zjednoczenia.
Gospodarstwa, które na podstawie przepisów o tworzeniu funduszu premiowego mają prawo do dokonania odpisu zaliczkowego, mogą otrzymać ze zjednoczenia zaliczkową dotację na fundusz premiowy do wysokości zapewniającej pokrycie 50% planowanej rocznej kwoty funduszu premiowego - w terminie do końca lutego.
1.
Na podstawie zatwierdzonych rocznych sprawozdań finansowych gospodarstwa dokonują ostatecznego rozliczenia z tytułu dotacji na fundusz premiowy. Jeżeli na podstawie rocznego sprawozdania finansowego zysk gospodarstwa nie pokrywa w pełni odpisów na fundusz premiowy, a pozostała część funduszu premiowego podlega pokryciu dotacją po potrąceniu dotacji zaliczkowej - w terminie 5 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
2.
Gospodarstwa deficytowe otrzymują dotację ze zjednoczenia na pełne pokrycie funduszu premiowego.
3.
Otrzymane zaliczkowo dotacje na fundusz premiowy, przekraczające wysokość funduszu premiowego, ustaloną na podstawie rocznych sprawozdań finansowych, podlegają w terminie 5 dni od daty zatwierdzenia rocznych sprawozdań gospodarstw zwrotowi na rachunki rozliczeń zjednoczeń.

Dotacje na wzrost środków obrotowych gospodarstw.

Gospodarstwa otrzymują na wzrost własnych środków obrotowych dotacje z rachunków rozliczeń zjednoczeń do wysokości 90% wartości przyrostu inwentarza żywego obliczonego na zasadach określonych w § 13 ust. 1 uchwały.
1.
W terminie do końca lutego gospodarstwa otrzymują zaliczkową dotację do wysokości 50% planowanej wartości przyrostu inwentarza żywego, wynikającej z zatwierdzonego rocznego planu finansowo-gospodarczego.
2.
Na podstawie rocznych sprawozdań finansowych zjednoczenia w terminie 5 dni od daty zatwierdzenia sprawozdań finansowych gospodarstw przekazują im dotacje na wzrost środków obrotowych do wysokości 90% wartości faktycznego przyrostu inwentarza żywego.
3.
Zaliczkowe dotacje przekraczające 90% faktycznej wartości przyrostu inwentarza żywego gospodarstwa zwracają na rachunki rozliczeń zjednoczeń w terminie 5 dni od daty zatwierdzenia sprawozdań finansowych.
4.
Gospodarstwa, w których następuje zmniejszenie stanu inwentarza żywego na koniec roku gospodarczego w stosunku do stanu na początek roku gospodarczego, odprowadzają do zjednoczeń 90% wartości rzeczywistego zmniejszenia stanu inwentarza żywego.

Rozliczenie zjednoczeń z budżetem.

1.
Zjednoczenia przeprowadzają rozliczenia z właściwymi budżetami z tytułu wpłat z zysku i dotacji zbiorczo za podległe gospodarstwa. Zjednoczenia rozliczające się z budżetem centralnym dokonują rozliczeń z budżetem za pośrednictwem Ministerstwa Rolnictwa.
2.
Zaliczkowe rozliczenia dokonywane są na podstawie zatwierdzonych rocznych planów finansowo-gospodarczych i gospodarstw.
3.
Ostateczne rozliczenia przeprowadzane są na podstawie zatwierdzonych rocznych sprawozdań finansowych gospodarstw.
1.
W terminie do końca lutego zjednoczenia przelewają na dochód właściwych budżetów 60% planowanej rocznej kwoty wpłat z zysku, wynikającej z rocznego planu finansowo-gospodarczego.
2.
W terminie do końca stycznia zjednoczenia otrzymują z właściwych budżetów zaliczkowe dotacje:
1)
na pokrycie planowanych strat do wysokości 60% planowanej rocznej kwoty strat, zatwierdzonej w planie finansowo-gospodarczym,
2)
na pokrycie funduszu premiowego do wysokości 50% planowanej rocznej sumy funduszu premiowego, zatwierdzonego w planie finansowo-gospodarczym,
3)
na wzrost środków obrotowych do wysokości 50% planowanej wartości przyrostu inwentarza żywego gospodarstw, wynikającego z zatwierdzonego planu finansowo-gospodarczego.
1.
Po zatwierdzeniu rocznych sprawozdań finansowych gospodarstw zjednoczenia dokonują ostatecznych rozliczeń z właściwymi budżetami z tytułu wpłat z zysku i dotacji. W ciągu 5 dni od daty zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych zjednoczenia odprowadzają na dochód właściwych budżetów należne wpłaty z zysku i nadpłacone zaliczkowo dotacje wynikające z ostatecznego rozliczenia.
2.
Dotacje z budżetu należne zjednoczeniom w wyniku ostatecznego rozliczenia przyznaje się w trybie i na zasadach przepisów prawa budżetowego.
1.
W ramach rozliczeń z budżetem zjednoczenia obowiązane są odprowadzić na dochód właściwego budżetu w pełnej wysokości wpłaty gospodarstw z tytułu zysków nieprawidłowych.
2.
Wpłaty gospodarstw z tytułu zysków prawidłowych powinny być przeznaczone przez zjednoczenia przede wszystkim na pokrycie funduszu premiowego i planowanych strat gospodarstw. Pozostała część zysku po dokonaniu odpisów na fundusz rezerwowy zjednoczenia podlega odprowadzeniu na dochód budżetu.
3.
Straty ponadplanowe i nie planowane powinny być pokryte z funduszu rezerwowego zjednoczenia, a w razie jego niewystarczalności mogą być pokryte dotacją budżetową w trybie i na zasadach przepisów prawa budżetowego, po spełnieniu warunków przewidzianych w § 22 ust. 2 uchwały.
1.
Środki scentralizowanego funduszu rezerwowego, o których mowa w § 11 uchwały, gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.
2.
Pozostałe w dniu wejścia w życie zarządzenia salda funduszu rezerwowego gospodarstw podlegają przelaniu na scentralizowany rachunek funduszu rezerwowego zjednoczeń w terminie do dnia 30 września 1964 r.

Sprawozdawczość i kontrola.

1.
Gospodarstwa w terminie 5 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przesyłają do zjednoczeń rozliczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.
2.
Zjednoczenia sporządzają zbiorcze rozliczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia i przesyłają je do właściwych wydziałów finansowych prezydiów wojewódzkich rad narodowych. Właściwym wydziałem finansowym dla zjednoczeń rozliczających się z budżetem terenowym jest wydział finansowy prezydium wojewódzkiej rady narodowej siedziby zjednoczenia. Właściwym wydziałem finansowym dla zjednoczeń rozliczających się z budżetem centralnym i dla Ministerstwa Rolnictwa jest Wydział Finansowy Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy.
3.
Zjednoczenia przesyłają rozliczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, do Ministerstwa Rolnictwa.
4.
Rozliczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia, zjednoczenia składają:
1)
pierwszy raz w terminie przewidzianym dla złożenia zbiorczego sprawozdania finansowego,
2)
drugi raz w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia zbiorczych sprawozdań finansowych zjednoczeń.

Wydziały finansowe prezydiów wojewódzkich rad narodowych przesyłają zbiorcze rozliczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia, w zakresie gospodarstw rozliczających się z budżetami terenowymi w jednym egzemplarzu do następujących jednostek:

1)
do Ministerstwa Finansów - Departament Rolnictwa,
2)
do Ministerstwa Rolnictwa - Departament Finansów i Księgowości,
3)
do Głównego Urzędu Statystycznego - Wydział Statystyki Finansów.

Rozliczenie wstępne powinno być przesłane do dnia 31 sierpnia, a rozliczenie ostateczne w terminie 20 dni od daty zatwierdzenia zbiorczego rocznego sprawozdania finansowego zjednoczeń.

6.
Ministerstwo Rolnictwa przesyła zbiorcze rozliczenia w zakresie wszystkich zjednoczeń rozliczających się z budżetem centralnym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia; wstępne rozliczenie przesyła się do dnia 31 sierpnia, rozliczenie ostateczne w terminie 20 dni od daty zatwierdzenia zbiorczych sprawozdań finansowych zjednoczeń - w jednym egzemplarzu do:
1)
Ministerstwa Finansów - Departament Rolnictwa,
2)
Głównego Urzędu Statystycznego - Wydział Statystyki Finansów,
3)
Wydziału Finansowego Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy.
1.
Właściwe wydziały finansowe sprawują nadzór nad przebiegiem rozliczeń wstępnych i ostatecznych zjednoczeń i gospodarstw na podstawie zatwierdzonych planów finansowo-gospodarczych i sprawozdań finansowych. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w rozliczeniu wydziały finansowe obowiązane są sprostować rozliczenie, zawiadamiając o tym właściwą jednostkę nadrzędną.
2.
W razie niedokonania przez gospodarstwo lub zjednoczenie wpłat na rzecz budżetu w terminach ustalonych niniejszym zarządzeniem bank dokona przelewu odpowiedniej kwoty z rachunku bankowego działalności eksploatacyjnej gospodarstwa lub z rachunku rozliczeń zjednoczenia na podstawie zlecenia wystawionego przez właściwy wydział finansowy.
3.
Gospodarstwa i zjednoczenia, które nie uiszczą w terminach ustalonych w niniejszym zarządzeniu należnych wpłat na rachunek rozliczeń zjednoczenia lub budżetu, obowiązane są przekazać na rachunek dochodów budżetu właściwego wydziału finansowego odsetki za zwłokę w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

Przepisy końcowe.

Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 1959 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej z tytułu zysków i strat z budżetami terenowymi lub z budżetem centralnym (Monitor Polski Nr 87, poz. 457),
2)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1961 r. w sprawie trybu rozliczania środków obrotowych w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa w latach 1962-1965 (Monitor Polski Nr 91, poz. 385).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1963 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Państwowe Gospodarstwo Rolne

w ................................................

ROCZNE ROZLICZENIE WYNIKOWE GOSPODARSTWA

za rok gospodarczy 196../...

(ostateczne)

Lp.WyszczególnieniePlanWykonanie
1234
1.Zysk bilansowy
w tym zysk nieprawidłowy
2.Podział zysku prawidłowego
a) na fundusz premiowy
b) na fundusz rozwoju
c) na wpłatę do zjednoczenia
3.Razem należna wpłata do zjednoczenia
a) z tytułu zysku prawidłowego
b) z tytułu zysku nieprawidłowego
4.Strata bilansowa
5.Przyrost wartości inwentarza żywego podlegający pokryciu z budżetu (§ 13 ust. 1 i 4 uchwały)
6.Razem należne dotacje ze zjednoczenia
a) na fundusz premiowy
b) na planowane straty
c) na straty ponadplanowe i nie planowane
d) na wzrost środków obrotowych
7.Wpłaty zaliczkowe dokonane w ciągu roku do zjednoczenia
8.Dotacje otrzymane zaliczkowo w ciągu roku ze zjednoczenia
9.Pozostaje do odprowadzenia
– do otrzymania

................................... dnia .................... 19... r.

.......................................... .............................

(główny księgowy) (dyrektor)

Sprawdzono ..................................................................................................................................

(pieczęć i podpisy osób odpowiedzialnych)

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Zjednoczenie ..................................

w .........................................

ZBIORCZE ROZLICZENIE WYNIKOWE ZJEDNOCZENIA

za rok gospodarczy 196.../...

(wstępne - ostateczne)

Lp.WyszczególnieniePlanWykonanie
1234
1.Suma zysków gospodarstw rentownych
a) w tym zyski nieprawidłowe
2.Suma strat gospodarstw deficytowych
a) w tym straty ponadplanowe i nie planowane
3.Wynik finansowy per saldo
4.Podział zysków prawidłowych
a) na fundusz premiowy gospodarstw rentownych
b) na fundusz rozwoju
c) na fundusz rezerwowy zjednoczenia
d) na fundusz premiowy dla gospodarstw deficytowych i rentownych, w których zysk nie wystarcza na pokrycie funduszu premiowego
e) na dotacje na planowane straty
f) na wpłatę do budżetu
5.Należne wpłaty do budżetu z tytułu zysków
a) prawidłowych
b) nieprawidłowych
6.Dokonane zaliczkowo wpłaty z zysku w ciągu roku
7.Zysk do odprowadzenia do budżetu (poz. 5–6)
8.Nadpłata z tytułu zysku do budżetu (poz. 6–5)
9.Należne dotacje z budżetu
a) na fundusz premiowy
b) na planowane straty
10.Otrzymane zaliczkowo dotacje z budżetu na fundusz premiowy i straty
11.Należne dotacje z budżetu na fundusz premiowy i planowane straty (poz. 9–10)
12.Nadpłaty zaliczkowych dotacji do odprowadzenia do budżetu (poz. 10–11)
13.Stan funduszu rezerwowego zjednoczenia na początek roku
14.Przelewy funduszu rezerwowego gospodarstw
15.Odpisy na fundusz rezerwowy
16.Stan funduszu rezerwowego na koniec roku
17.Dotacje z funduszu rezerwowego na straty ponadplanowe i nie planowane
18.Brak pokrycia strat ponadplanowych i nie planowanych (poz. 2a–18)
19.Przyrost wartości inwentarza żywego
a) w tym do pokrycia z budżetu
20.Otrzymane zaliczkowo dotacje
21.Należna dotacja z budżetu (poz. 19a–20)
22.Nadpłata zaliczkowych dotacji: zwrot do budżetu (poz. 20–19a)

................................... dnia .................... 19... r.

.......................................... .............................

(główny księgowy) (dyrektor)

Sprawdzono ..................................................................................................................................

(pieczęć i podpisy osób odpowiedzialnych)