Monitor Polski

M.P.1959.70.366

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 1959 r.
§  3.
1. Minister Pracy i Opieki Społecznej ustali zasady i tryb:
1) wydawania skierowań do odbycia wstępnego stażu pracy lub do pracy osobom określonym w § 2 ust. 1 na terenach objętych zakresem działania uchwały,
2) przedstawienia osobom określonym w § 2 ust. 1, które ubiegały się o pracę na terenach objętych działaniem uchwały i pracy tej nie otrzymały - propozycji pracy na innych terenach.
2. Osobom zamieszkałym w miastach określonych w § 1, które udają się do miejsca pracy w trybie przewidzianym w ust. 1 pkt 2, przysługuje 80% ulga taryfowa przy przejeździe najtańszym środkiem lokomocji do miejscowości wskazanej w propozycji i z powrotem. Zasady i tryb wydawania zaświadczeń uprawniających do ulgi taryfowej określi Minister Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Komunikacji. Tryb wydawania biletów na podstawie zaświadczeń określi Minister Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej.