Monitor Polski

M.P.1959.70.366

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 1959 r.
§  1.
1. Przyjmowanie absolwentów średnich szkół zawodowych i szkół wyższych na wstępny staż pracy oraz do pracy w urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach państwowych oraz w spółdzielczych zakładach pracy położonych na terenie miast: Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Gdańska, Gdyni i Sopotu - może odbywać się wyłącznie na podstawie skierowania wydanego przez właściwe do spraw zatrudnienia organy prezydiów rad narodowych tych miast w ramach niezbędnych potrzeb zakładów pracy.
2. Upoważnia się Ministra Pracy i Opieki Społecznej do wprowadzenia w porozumieniu z prezydiami wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) na terenie innych miast niż wymienione w ust. 1 przewidzianego niniejszą uchwałą trybu przyjmowania do pracy absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.