Tryb przedstawiania wniosków o nadanie Medalu "Za udział w walkach w obronie władzy ludowej" oraz sposób jego noszenia.

Monitor Polski

M.P.1984.1.1

Akt utracił moc
Wersja od: 20 stycznia 1984 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 19 grudnia 1983 r.
w sprawie trybu przedstawiania wniosków o nadanie Medalu "Za udział w walkach w obronie władzy ludowej" oraz sposobu jego noszenia.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 1983 r. o ustanowieniu Medalu "Za udział w walkach w obronie władzy ludowej" (Dz. U. Nr 65, poz. 293) Rada Państwa uchwala, co następuje:
1.
Wnioski o nadanie Medalu "Za udział w walkach w obronie władzy ludowej", zwanego dalej "Medalem", w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 22 listopada 1983 r. o ustanowieniu Medalu "Za udział w walkach w obronie władzy ludowej" (Dz. U. Nr 65, poz. 293), przedstawiają Radzie Państwa Ministrowie: Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z własnej inicjatywy lub z inicjatywy jednostek organizacyjnych im podległych.
2.
Zarząd Główny Związku Bojowników o Wolność i Demokrację przedstawia Radzie Państwa wnioski o nadanie Medalu z własnej inicjatywy lub z inicjatywy zarządów wojewódzkich tego Związku w odniesieniu do członków Związku, jeżeli z wnioskami takimi nie wystąpiły organy, o których mowa w ust. 1.
3.
W odniesieniu do innych osób wnioski o nadanie Medalu przedstawiają Radzie Państwa:
1)
Prezes Urzędu do Spraw Kombatantów z własnej inicjatywy lub z inicjatywy Związku Inwalidów Wojennych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej albo Związku Ociemniałych Żołnierzy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
2)
terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego z własnej inicjatywy lub z inicjatywy terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego.
1.
Wnioski o nadanie Medalu sporządzane są na drukach ustalonych przez Kancelarię Rady Państwa.
2.
Wnioski o nadanie Medalu nie wymagają uzyskania opinii wojewódzkich komisji odznaczeń państwowych.
Medal nadawany będzie z okazji Święta Odrodzenia Polski.
Medal nosi się na lewej stronie piersi po Medalu "Za udział w wojnie obronnej 1939".
W zakresie nie uregulowanym niniejszą uchwałą stosuje się przepisy uchwały Rady Państwa z dnia 6 stycznia 1977 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu nadawania orderów i odznaczeń (Monitor Polski z 1977 r. Nr 2, poz. 12 i z 1982 r. Nr 16, poz. 124) oraz uchwały Rady Państwa z dnia 6 stycznia 1977 r. w sprawie opisu odznak orderów i odznaczeń oraz sposobu ich noszenia (Monitor Polski Nr 2, poz. 13 i Nr 4, poz. 32).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.