Monitor Polski

M.P.1985.18.141

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1985 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 17 czerwca 1985 r.
w sprawie trybu przedstawiania wniosków o nadanie "Medalu Rodła" oraz sposobu jego noszenia.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o ustanowieniu "Medalu Rodła" (Dz. U. Nr 21, poz. 89) Rada Państwa stanowi, co następuje:
§  1.
1. Wnioski o nadanie "Medalu Rodła", zwanego dalej Medalem, przedstawiają Radzie Państwa:
1) ministrowie i kierownicy urzędów centralnych,
2) przewodniczący wojewódzkich rad narodowych,
3) wojewodowie,
4) upoważnione organy naczelnych władz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego,
5) upoważnione organy naczelnych władz Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, organizacji związków zawodowych, związków spółdzielczych, Ligi Kobiet Polskich, Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej,
6) naczelne władze stowarzyszeń wyższej użyteczności publicznej oraz organizacji działających na podstawie odrębnych ustaw.
2. Wnioski sporządza się na drukach ustalonych przez Kancelarię Rady Państwa.
3. Wnioski nie wymagają uzyskania opinii wojewódzkich komisji odznaczeń państwowych.
§  2. Medal nosi się na lewej stronie piersi po Medalu Zwycięstwa i Wolności 1945 r.
§  3. W zakresie nie uregulowanym niniejszą uchwałą w sprawach wręczania Medalu stosuje się przepisy uchwały Rady Państwa z dnia 6 stycznia 1977 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu nadawania orderów i odznaczeń (Monitor Polski Nr 2, poz. 12 i z 1982 r. Nr 16, poz. 124), a w sprawach jego noszenia - przepisy uchwały Rady Państwa z dnia 6 stycznia 1977 r. w sprawie opisu odznak orderów i odznaczeń oraz sposobu ich noszenia (Monitor Polski Nr 2, poz. 13 i Nr 4, poz. 32).
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.