Tryb przedstawiania wniosków o nadanie Krzyża Bitwy pod Lenino oraz sposób jego noszenia.

Monitor Polski

M.P.1988.26.230

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1992 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 29 czerwca 1988 r.
w sprawie trybu przedstawiania wniosków o nadanie Krzyża Bitwy pod Lenino oraz sposobu jego noszenia. *

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1988 r. o ustanowieniu Krzyża Bitwy pod Lenino (Dz. U. Nr 21, poz. 136) Rada Państwa stanowi, co następuje :
1.
Wnioski o nadanie Krzyża Bitwy pod Lenino, zwanego dalej Krzyżem, w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1988 r. o ustanowieniu Krzyża Bitwy pod Lenino (Dz.U. Nr 21, poz. 136 ) przedstawiają Radzie Państwa:
1)
Minister Obrony Narodowej,
2)
Minister Spraw zagranicznych,
3)
Zarząd Główny Związku Bojowników o Wolność i Demokrację .
2.
Wnioski sporządza się na drukach ustalonych przez Kancelarię Rady Państwa.
3.
Wnioski nie wymagają uzyskania opinii wojewódzkich komisji odznaczeń państwowych.
Krzyż nosi się na lewej stronie piersi bezpośrednio po Krzyżu Partyzanckim.
W zakresie nie uregulowanym niniejszą uchwałą stosuję się przepisy uchwały Rady Państwa z dnia 6 stycznia 1977 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu nadawania orderów i odznaczeń (Monitor Polski nr 2, poz. 12 i z 1982 r. Nr 16 , poz. 124 ) oraz uchwały Rady Państwa z dnia 6 stycznia 1977 r. w sprawie opisu odznak orderów i odznaczeń oraz sposobu ich noszenia ( Monitor Polski Nr 2, poz. 13 i Nr 4, poz. 32).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
*Z dniem 8 maja 1999 r. uznaje się za zakończone nadawanie Krzyża Bitwy pod Lenino zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 października 1992 r. Przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odznaczeniach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy (Dz.U.92.90.451) w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odznaczeniach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy (Dz.U.95.83.419).