Monitor Polski

M.P.1947.130.811

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 sierpnia 1947 r.

ZARZĄDZENIE
GŁÓWNEGO PEŁNOMOCNIK RZĄDOWY DS PODATKU GRUNTOWEGO
z dnia 1 sierpnia 1947 r.
wydane w porozumieniu z Ministerstwami: Skarbu, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie trybu powoływania poborców społecznych dla podatku gruntowego, zakresu ich działania oraz sposobu wynagrodzenia.

Na podstawie art. 8 ustawy z dn. 3 czerwca 1947 r. o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku gruntowego (Dz. U. R. P. Nr 43, poz. 224) oraz § 5 rozporządzenia Ministrów: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Aprowizacji i Skarbu z dnia 15 lipca 1947 r. o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku gruntowego (Dz. Ust. R. P. Nr 55, poz. 300) zarządza się co następuje:

DZIAŁ  I.

Zasady powoływania poborców społecznych.

§  1.
(1) Dla każdej gminy powołuje się jednego poborcę społecznego dla podatku gruntowego.
(2) W zależności od warunków lokalnych może dla niektórych gmin być powołanych 2 do 3 poborców społecznych.
(3) Gminy, w których powołać należy więcej aniżeli jednego poborcę społecznego, ustali oddzielnym zarządzeniem Główny Pełnomocnik Rządowy, na wniosek wojewódzkich pełnomocników rządowych.
§  2. Poborców społecznych dla poszczególnych gmin powołują wojewódzcy pełnomocnicy rządowi do spraw podatku gruntowego na wniosek powiatowych pełnomocników rządowych.
§  3. Kandydatów na poborców społecznych powiatowi pełnomocnicy rządowi wskazują przede wszystkim spośród członków gminnych rad narodowych oraz spośród członków Związku Samopomocy Chłopskiej i Związku Młodzieży Wiejskiej "Wici" w porozumieniu z przewodniczącym powiatowej rady narodowej.
§  4. Poborcy społeczni, bezpośrednio po ich powołaniu, otrzymują od wojewódzkiego pełnomocnika rządowego do spraw podatku gruntowego pisma delegujące ich do terytorialnie właściwego powiatowego pełnomocnika rządowego (wzór Nr 1).
§  5. Poborcy społeczni w terminie dni 3-ch po otrzymaniu pisma delegującego obowiązani są zgłosić się do powiatowego pełnomocnika rządowego.

DZIAŁ  II.

Prawa i obowiązki poborców społecznych.

§  6. Poborcy społeczni są obowiązani:
1) ujawniać gospodarstwa rolne oraz osoby, podlegające podatkowi gruntowemu z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, a uchylające się od opodatkowania lub opodatkowane w niedostatecznej wysokości,
2) wykrywać majątek osób, uchylających się od uiszczania należnego podatku.
§  7.
(1) Poborcy społeczni są uprawnieni do uczestniczenia w szczególności w następujących czynnościach władz podatkowych:
a) inkasowaniu należności podatkowych,
b) dokonywaniu czynności egzekucyjnych,
c) dokonywaniu tymczasowego zajęcia i wzięcia w przechowanie zajętych przedmiotów.
(2) Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w niniejszym paragrafie, poborcy społeczni obowiązani są okazywać na żądanie legitymację (wzór Nr 2), wystawioną przez powiatowego pełnomocnika rządowego i stwierdzającą ich uprawnienia i teren działania.
§  8.
(1) Przy wykonywaniu przez poborców społecznych czynności o których mowa w § 1 ust. (1) konieczny jest współudział przedstawiciela władzy wymiarowej (zarządu gminnego) lub sołtysa gromady, na której obszarze znajduje się gospodarstwo rolne, do którego czynność poborcy społecznego się odnosi.
(2) W toku dochodzeń, zmierzających do ustalenia okoliczności, wymienionych w § 6, poborca społeczny powinien wyrobić sobie ogólne pojęcie o rozmiarach gospodarstwa rolnego, jego rodzaju, o stanie rodzinnym podatnika i o nadzwyczajnych okolicznościach, wpływających na zdolność płatniczą podatnika (art. 11 i 12 dekretu z dn. 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych - Dz. U. R. P. z 1947 r. Nr 40 poz. 198).
§  9. (1) Uczestnicząc w czynnościach, określonych w §§ 7 i 8, poborcy społeczni mają prawo dokonywać następujących czynności, do wykonywania których uprawnieni są urzędnicy władzy wymiarowej, a w szczególności:
a) oględzin gospodarstw rolnych i zabudowań,
b) zadawania pytań podatnikom w sprawach, mających znaczenie dla ustalenia podstawy opodatkowania,
c) przeglądania ksiąg, dokumentów i innych zapisków odnoszących się do prowadzenia gospodarstwa rolnego a ujawnionych u podatnika.
(2) Poborcom społecznym służy prawo sporządzania notatek w toku dokonywania czynności.
§  10.
(1) Poborcom społecznym, w związku z dokonywaniem czynności o których mowa w §§ 7 i 8 służy prawo przedkładania powiatowym pełnomocnikom rządowym - wniosków na piśmie o ustaleniu wysokości podstawy opodatkowania dla oznaczonego podatnika zgodnie z materiałem faktycznym przez poborcę ujawnionym,
(2) Wniosek, o którym mowa w ust. (1), przedkłada poborca społeczny, posługując się drukiem (wzór Nr 3).
(3) Do wniosku, o którym mowa w niniejszym paragrafie, poborca społeczny powinien dołączyć uzasadnienie w postaci ujawnionego materiału faktycznego.
(4) Powiatowy pełnomocnik rządowy obowiązany jest wykorzystać materiał faktyczny, dostarczony przez poborcę społecznego i w ramach swoich uprawnień w dziedzinie nadzoru nad wymiarem i poborem podatku gruntowego spowodować dostosowanie wymiaru względnie przeprowadzenie poboru podatku zgodnie z ujawnianym materiałem faktycznym.
§  11.
(1) Poborcy społeczni podlegają powiatowemu pełnomocnikowi rządowemu, działają na podstawie jego instrukcji i obowiązani są podporządkować się jego wskazówkom i poleceniom.
(2) Wskazówki i polecenia poborcom społecznym wydaje powiatowy pełnomocnik rządowy bezpośrednie lub za pośrednictwem pracowników swojego biura.
§  12.
(1) Powiatowy pełnomocnik rządowy zwołuje co miesiąc w terminie do dnia 3 każdego miesiąca konferencje poborców społecznych z udziałem powiatowego inspektora samorządowego i przedstawiciela urzędu skarbowego celem omówienia planu pracy na miesiąc następny (§ 13).
(2) Przebieg konferencji należy ująć w zwięzły protokół, wpisany do osobnej księgi protokółów konferencji poborców społecznych.

DZIAŁ  III.

Organizacja pracy poborców społecznych.

§  13. Powiatowy pełnomocnik rządowy sporządza w terminie do dnia 30 każdego miesiąca plan pracy poborców społecznych na miesiąc następny.
§  14. Poborcy społeczni przeprowadzają swoje czynności w czasie najdogodniejszym ze względu na możliwość osiągnięcia dodatnich rezultatów w pracy i nie związani urzędowymi godzinami pracy.
§  15.
(1) Z przeprowadzonych czynności poborcy społeczni obowiązani są sporządzić szczegółowy protokół (wzór Nr 4).
(2) W protokóle zaznaczyć należy, między innymi, kto, kiedy i gdzie i jakich czynności dokonał, kto był przy tym obecny w charakterze władz współdziałających i osób interesowanych, co i w jaki sposób za pomocą dokonanych czynności ustalono. Protokół powinni podpisywać biorący udział w czynnościach poborcy społeczni oraz osoby wymienione w § 8 pkt. 1.
§  16. Powiatowy pełnomocnik rządowy prowadzi wykaz czynności poborców społecznych (wzór Nr 3).

DZIAŁ  IV.

Wynagrodzenie (premie) oraz likwidacja kosztów podróży poborców społecznych.

§  17.
(1) Ustala się wysokość wynagrodzenia (premii) poborców społecznych za każdy przepracowany dzień na kwotę 100,- przy wykonaniu planu pracy (§ 13).
(2) Przez przepracowany dzień należy rozumieć wykonywanie obowiązków, związanych ze stanowiskiem poborcy społecznego przynajmniej przez 7 godzin w ciągu doby.
(3) W wypadku przewyższenia miesięcznego planu pracy poborcy społeczni otrzymują dodatek w wysokości od 100 do 200% kwoty, przypadającej za dany miesiąc z tytułu premii (wynagrodzenia).
(4) Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. poprzednim, ustala wojewódzki pełnomocnik rządowy na wniosek powiatowego pełnomocnika rządowego.
§  18.
(1) Wynagrodzenie (premie) poborców społecznych wypłaca właściwy Urząd Skarbowy do dnia 11 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły na podstawie listy, sporządzonej przez powiatowego pełnomocnika rządowego, opartej na wykazie czynności.

Lista wypłaconych wynagrodzeń (premii) poborców społecznych powinna być przedłożona przez urząd skarbowy izbie skarbowej.

§  19. Poborcom społecznym w razie podróży służbowej lub delegacji do miejscowości położonej poza gminą, w której znajduje się jego stałe miejsce zamieszkania, należą się diety w wysokości przewidzianej dla funkcjonariuszów państwowych oraz zwrot kosztów przejazdu i zwrot kosztów noclegu w wysokości przewidzianej dla funkcjonariuszów państwowych.

DZIAŁ  V.

Sprawozdawczość.

§  20. Powiatowi pełnomocnicy rządowi przedkładają wojewódzkim pełnomocnikom rządowym w terminie do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły sprawozdanie o czynnościach poborców społecznych (wzór Nr 6).
§  21. Łączne dla całego województwa sprawozdania sporządzone na podstawie sprawozdań wymienionych w § 20 przedkładają wojewódzcy pełnomocnicy rządowi Głównemu Pełnomocnikowi Rządowemu dla spraw podatku gruntowego w terminie do dnia 25 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 5 sierpnia 1947 r.

Wzór Nr 1

(§ 4 zarz. GPPG o pob. społ.)

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Wzór Nr 2

(§ 7 ust. (2) zarz. GPPG o pob. społ.).

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Wzór Nr 3

(§ 10 zarz. GPPG o pob. społ.)

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Wzór Nr 4

(§ 15 zarz. GPPG o pob. społ.)

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Wzór nr 5

(§ 16 zarz. GPPG. o pob. społ.)

Wykaz czynności poborców społecznych

na dzień .......... 194... r.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Wzór nr 6

(§ 20 zarz. GPPG. o pob. społ.)

SPRAWOZDANIE

o czynnościach poborców w miesiącu .......... 194.. r.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................