Tryb postępowania przy zatrudnianiu na stanowisku profesora nadzwyczajnego w uczelni osób nie posiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Monitor Polski

M.P.1990.49.378

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1990 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 19 grudnia 1990 r.
w sprawie trybu postępowania przy zatrudnianiu na stanowisku profesora nadzwyczajnego w uczelni osób nie posiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) zarządza się, co następuje:
1.
Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego osób nie posiadających tytułu naukowego lub stopnia doktora habilitowanego może nastąpić:
1)
w jednostce organizacyjnej uczelni prowadzącej kształcenie studentów w zakresie specjalności określonych w zarządzeniu wydanym na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385), zwanej dalej "ustawą",
2)
po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i uzyskaniu pozytywnej opinii odpowiednio Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, zwanej dalej "Centralną Komisją", lub organu przedstawicielskiego wyższego szkolnictwa artystycznego, zwanego dalej "organem przedstawicielskim".
2.
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają rady jednostek organizacyjnych szkół wyższych uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego bądź przeprowadzania przewodu kwalifikacyjnego II stopnia w wyższych szkołach artystycznych, na wniosek dziekana jednostki, w której kandydat zamierza uzyskać zatrudnienie. Jeżeli w kraju brak jest jednostki uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w danej dyscyplinie, postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza jednostka uprawniona do nadawania stopnia naukowego doktora.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, może dotyczyć tylko osoby spełniającej warunki określone w art. 81 ust. 1 ustawy.
4.
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje następujące czynności:
1)
wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego,
2)
powołanie trzyosobowej komisji spośród członków rady posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
3)
powołanie trzech recenzentów posiadających tytuł naukowy, w tym dwóch spoza rady jednostki przeprowadzającej postępowanie kwalifikacyjne oraz spoza grona osób zatrudnionych w dotychczasowym lub wnioskowanym miejscu pracy,
4)
stwierdzenie kwalifikacji do zajmowanego stanowiska profesora nadzwyczajnego.
1.
Recenzenci oceniają osiągnięcia kandydata w pracy zawodowej poza szkolnictwem wyższym.
2.
Komisja, po zapoznaniu się z opiniami recenzentów, przedstawia radzie jednostki organizacyjnej szkoły wyższej swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem.
Rada, o której mowa w § 1 ust. 2, po zapoznaniu się z przedstawionym przez komisję stanowiskiem podejmuje uchwałę w sprawie kwalifikacji do zajmowania przez kandydata stanowiska profesora nadzwyczajnego.
W celu wyrażenia opinii, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, kierownik jednostki organizacyjnej szkoły wyższej przeprowadzającej postępowanie kwalifikacyjne przekazuje dokumentację postępowania kwalifikacyjnego Centralnej Komisji lub odpowiednio organowi przedstawicielskiemu.
Jeśli uchwałę w sprawie kwalifikacji do zajmowania stanowiska profesora nadzwyczajnego podjęła jednostka organizacyjna, której uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nie wymagają zatwierdzenia przez Centralną Komisję, nie jest wymagane uzyskanie opinii, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.
Pozytywne wyniki postępowania kwalifikacyjnego i oceny, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, uprawniają do podjęcia zatrudnienia w ciągu trzech lat od ich uzyskania, z zachowaniem przepisów art. 85 ust. 2, art. 86 ust. 2 lub art. 92 ustawy.
Recenzentom, o których mowa w § 2 ust. 1, przysługuje wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach o wynagradzaniu za opracowanie recenzji rozprawy habilitacyjnej.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.