Monitor Polski

M.P.1953.A-19.264

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1953 r.

V.

Nadzór ze strony wydziałów podatków wiejskich oraz współpraca z wydziałami rolnictwa i leśnictwa i przedsiębiorstwami elektryfikacji rolnictwa.

§  17.
1. Pow. Wydz. P. W. niezależnie od czynności określonych w §§ 7, 8 i 9 ust. 3 niniejszej instrukcji obowiązany jest czuwać nad właściwym i terminowym wykonywaniem przez referaty finansowe P.G.R.N. prac w zakresie wymiaru i poboru opłaty elektryfikacyjnej oraz interweniować w P.E.R. i w wydziale rolnictwa i leśnictwa prezydium powiatowej rady narodowej w razie stwierdzenia niedociągnięć powodujących trudności w dokonywaniu wymiaru opłat.
2. Obowiązek czuwania nad właściwym i terminowym wykonywaniem przez referaty finansowe P.G.R.N. prac w zakresie wymiaru i poboru opłaty elektryfikacyjnej oraz interweniowania u właściwych organów w razie stwierdzenia niedociągnięć powodujących trudności w dokonaniu wymiaru opłaty ciąży także na Woj. Wydz. P. W. W szczególności Woj. Wydz. P. W. powinien ustalić w wydziale rolnictwa i leśnictwa prezydium wojewódzkiej rady narodowej, jakie wsie i osiedla zostały objęte planem elektryfikacyjnym opracowanym przez P.E.R., a zatwierdzonym przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej, oraz przesłać wykazy tych wsi i osiedli właściwym Pow. Wydz. P. W. najpóźniej do końca stycznia tego roku, na który prace elektryfikacyjne zostały zaplanowane.
3. Pow. Wydz. P. W. po otrzymaniu z Woj. Wydz. P. W. wykazu, o którym mowa w ust. 2, powinien bezzwłocznie sprawdzić, czy we wsiach i osiedlach objętych wspomnianym wykazem została zarządzona i ogłoszona przez przewodniczącego prezydium powiatowej rady narodowej powszechna elektryfikacja. W przypadku stwierdzenia, że czynność powyższa nie została wykonana we właściwym czasie, Pow. Wydz. P. W. obowiązany jest zawiadomić o tym przewodniczącego prezydium powiatowej rady narodowej oraz wydział rolnictwa i leśnictwa prezydium powiatowej rady narodowej zaznaczając, że niedokonanie tej czynności wstrzymuje prace w zakresie wymiaru i poboru opłaty elektryfikacyjnej.