Monitor Polski

M.P.1953.A-19.264

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1953 r.

IV.

Pobór opłaty.

§  13. Opłatę elektryfikacyjną wymierzają i pobierają P.G.R.N. w trybie przepisów o postępowaniu podatkowym i zobowiązaniach podatkowych zgodnie z § 5 uchw. nr 515 R. M. z dn. 1.VIII 51 r.
§  14.
1. W miesiącach marcu i wrześniu drugiego i trzeciego roku płatności rat opłaty elektryfikacyjnej P.G.R.N. obowiązane jest doręczyć płatnikom przypomnienia o obowiązku uiszczenia w miesiącu kwietniu i październiku odpowiednich rat opłaty.
2. Wzór przypomnienia stanowi załącznik nr 2 do instrukcji.
3. Przypomnienie przewidziane w ust. 1, jeżeli dotyczy także zaległych rat opłaty, zastępuje w stosunku do tych rat upomnienie egzekucyjne.
§  15. W przypadku nieuiszczenia w terminie którejkolwiek z rat opłaty elektryfikacyjnej P.G.R.N. powinno bezzwłocznie wdrożyć przeciwko zobowiązanemu kroki egzekucyjne.
§  16. Od nie uiszczonych w terminie rat opłaty elektryfikacyjnej P.G.R.N. pobiera dodatek za zwłokę w wysokości określonej w § 52 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1951 r. Nr 50, poz. 362 i z 1952 r. Nr 32, poz. 225), a mianowicie:
1) przy zwłoce nie dłuższej niż 1 miesiąc - 5% od zaległości,
2) przy zwłoce ponad 1 miesiąc do 2 miesięcy - 10% od zaległości,
3) przy zwłoce ponad 2 miesiące do 3 miesięcy - 15% od zaległości,
4) przy zwłoce ponad 3 miesiące - 20% od zaległości.