Monitor Polski

M.P.1953.A-19.264

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1953 r.

III.

Wymiar opłaty.

§  10.
1. Po otrzymaniu z P.E.R. sprawdzonego i uzupełnionego wykazu właścicieli budynków objętych powszechną elektryfikacją P.G.R.N. wpisuje w rubryce 6 wykazu odpowiednią w stosunku do przychodowości gospodarstwa rolnego określonej w rubryce 5 wykazu kwotę całkowitej opłaty elektryfikacyjnej z kolumny trzeciej tej tabeli, która jest właściwa dla danego rodzaju robót (elektryfikacja bądź doelektryfikacja) i którą wskazało P.E.R. w myśl § 5 ust. 1 niniejszej instrukcji. Następnie P.G.R.N. przygotowuje nakazy płatnicze na opłatę elektryfikacyjną, wpisując nazwiska i adresy zobowiązanych, podstawę wymiaru opłaty, kwotę całkowitej opłaty z rubryki 6 wykazu oraz kwoty sześciu półrocznych rat opłaty, nie podając na razie terminów płatności poszczególnych rat (wysokość półrocznej raty określona jest w kolumnie piątej właściwej tabeli). Tak przygotowany materiał (wykazy i nakazy płatnicze) P.G.R.N. przechowuje w oddzielnej teczce do czasu otrzymania meldunku o rozpoczęciu prac elektryfikacyjnych (§ 9 ust. 1).
2. W stosunku do robót polegających na elektryfikacji stosuje się tabelę nr 1 opłat elektryfikacyjnych, a w stosunku do robót polegających na doelektryfikacji - tabelę nr 2 tych opłat. Tabele te stanowią załączniki do uchwały nr 515 R. M. z dn. 1.VIII 51 r.
§  11. Po otrzymaniu z P.E.R. meldunku o rozpoczęciu prac elektryfikacyjnych (§ 9 ust. 1) P.G.R.N. ustala terminy płatności poszczególnych rat opłaty, podając te terminy w nakazach płatniczych, zakłada księgę bierczą opłaty elektryfikacyjnej, w której obok kwot poszczególnych rat opłaty wpisuje terminy płatności tych rat, a następnie po podpisaniu doręcza nakazy płatnicze zobowiązanym do uiszczenia opłaty.
§  12.
1. Opłata elektryfikacyjna - w myśl § 4 ust. 2 uchwały nr 515 R. M. z dn. 1.VIII 51 r. - jest płatna w ciągu 3 lat w półrocznych terminach płatności do końca kwietnia i do końca października każdego roku z tym, że płatność pierwszej raty przypada w pierwszym z powyższych terminów od chwili rozpoczęcia robót elektryfikacyjnych w danej wsi lub osiedlu. W związku z powyższym P.G.R.N. ustala terminy płatności poszczególnych rat opłaty w sposób następujący:
a) w przypadku rozpoczęcia robót elektryfikacyjnych w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia:

I rata do 30 kwietnia roku rozpoczęcia robót elektryfikacyjnych,

II rata do 31 października roku rozpoczęcia robót elektryfikacyjnych,

III rata do 30 kwietnia roku następnego po roku rozpoczęcia robót elektryfikacyjnych itd.;

b) w przypadku rozpoczęcia robót elektryfikacyjnych w okresie od 1 maja do 31 października;

I rata do 31 października roku rozpoczęcia robót elektryfikacyjnych,

II rata do 30 kwietnia roku następnego po roku rozpoczęcia robót elektryfikacyjnych itd.;

c) w przypadku rozpoczęcia robót elektryfikacyjnych w okresie od 1 listopada do 31 grudnia:

I rata do 30 kwietnia roku następnego po roku rozpoczęcia robót elektryfikacyjnych itd.

2. W przypadku doręczenia nakazu płatniczego później, niż na dwa tygodnie przed kalendarzowo określonym w ust. 1 lit. a, b lub c terminem płatności I raty opłaty elektryfikacyjnej - termin ten ulega w myśl art. 12 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452) przesunięciu o tyle dni, ile brakuje do pełnych dwóch tygodni, liczonych od daty doręczenia nakazu płatniczego.

Przykład: Roboty elektryfikacyjne rozpoczęto dnia 12 kwietnia, a nakaz płatniczy doręczono w dniu 20 kwietnia. Wobec doręczenia nakazu płatniczego zaledwie na 10 dni przed kalendarzowo określonym terminem płatności I raty na dzień 30 kwietnia, termin ten przesuwa się o brakujące do pełnych dwóch tygodni 4 dni, tj. na dzień 4 maja.