Monitor Polski

M.P.1953.A-19.264

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1953 r.

VI.

Postanowienia końcowe.

§  18. Przewidziane w niniejszej instrukcji druki według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 sporządzają we własnym zakresie P.G.R.N.
§  19.
1. Woj. Wydz. P. W. ustalą w P.E.R. do dnia 1 marca 1953 r., w których wsiach i osiedlach w latach 1950, 1951 i 1952 była prowadzona powszechna elektryfikacja, oraz sprawdzą, czy właściwe P.G.R.N. wymierzyły opłatę elektryfikacyjną.
2. W przypadkach niewymierzenia opłaty we właściwym czasie, tj. w roku rozpoczęcia prac elektryfikacyjnych w danej wsi lub osiedlu, należy dokonać wymiaru w 1953 r. W takich przypadkach termin płatności rat, które w zasadzie powinny były być płatne w latach ubiegłych, należy ustalać na 2 tygodnie od daty doręczenia nakazu płatniczego.
§  20. Pow. Wydz. P.W. dopilnują, aby P.G.R.N. wezwały płatników, którym wymierzono opłatę elektryfikacyjną w latach 1950, 1951 i 1952, do uiszczenia zaległych i bieżących rat opłaty. Do tego celu P.G.R.N. powinny użyć druków według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do instrukcji.
§  21. Instrukcja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1953 r.