Monitor Polski

M.P.1953.A-19.264

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1953 r.

I.

Postanowienia wstępne.

§  1. Powołane w niniejszej instrukcji artykuły bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 28 czerwca 1950 r. o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli (Dz. U. z 1950 r. Nr 28, poz. 256 i z 1952 r. Nr 23, poz. 147).
§  2. Używane w niniejszej instrukcji skróty oznaczają:
1) uchw. nr 515 R. M. z dnia 1.VIII 51 r. - uchwała nr 515 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1951 r. w sprawie opłat elektryfikacyjnych, pobieranych przy powszechnej elektryfikacji (Monitor Polski Nr A-71, poz. 920 i Nr A-85, poz. 1173),
2) P.E.R. - Przedsiębiorstwo Elektryfikacji Rolnictwa,
3) P.G.R.N. - Prezydium Gminnej Rady Narodowej,
4) Woj. Wydz. P. W. - Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej - Wydział Podatków Wiejskich,
5) Pow. Wydz. P. W. - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej - Wydział Podatków Wiejskich.