Monitor Polski

M.P.2018.873

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie trybu postępowania dotyczącego podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze, w sytuacji gdy postępowanie w sprawie skargi na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej nie zostało zakończone prawomocnym rozstrzygnięciem sądowoadministracyjnym

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w związku z zarządzeniem wyborów i zagrożeniem dla terminowego wykonania ustawowych czynności, a w szczególności podania do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, najpóźniej w 55 dniu przed dniem wyborów, tj. 27 sierpnia 2018 r., informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej, Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. 
1.  W przypadku gdy do dnia 23 sierpnia 2018 r. nie zostanie wydane prawomocne rozstrzygnięcie sądowoadministracyjne w sprawie skargi na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącą:
1) odwołania od postanowienia komisarza wyborczego w sprawie podziału jednostki samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze - wybory w tej jednostce samorządu terytorialnego przeprowadza się w okręgach wyborczych ustalonych zaskarżonym postanowieniem komisarza wyborczego;
2) odwołania od postanowienia komisarza wyborczego w sprawie:
a) wezwania do dokonania zgodnego z prawem podziału jednostki samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze,
b) skargi na uchwałę rady jednostki samorządu terytorialnego, które zostało uchylone przez Państwową Komisję Wyborczą

- komisarz wyborczy niezwłocznie dokonuje podziału tej jednostki samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze, na podstawie art. 17 § 2 w związku z § 1 Kodeksu wyborczego.

2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, komisarz wyborczy wydaje postanowienie w sprawie podziału jednostki samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze i niezwłocznie przekazuje je wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) lub staroście albo marszałkowi województwa, w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 422 w związku z art. 450 i art. 459 § 1 Kodeksu wyborczego.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.