Tryb likwidacji Samorządowego Funduszu Wyrównawczego. - M.P.1952.A-56.866 - OpenLEX

Tryb likwidacji Samorządowego Funduszu Wyrównawczego.

Monitor Polski

M.P.1952.A-56.866

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1952 r.

UCHWAŁA NR 639
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 września 1951 r.
w sprawie trybu likwidacji Samorządowego Funduszu Wyrównawczego.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 22 marca 1951 r. o zniesieniu Samorządowego Funduszu Wyrównawczego (Dz. U. R. P. Nr 18, poz. 142) Rada Ministrów za zgodą Rady Państwa postanawia, co następuje:
1.
Upoważnia się Ministra Finansów do przeprowadzenia likwidacji Samorządowego Funduszu Wyrównawczego.
2.
Do zakresu czynności likwidacyjnych należy:
1)
przejęcie na rzecz Państwa:
a)
przypadających Samorządowemu Funduszowi Wyrównawczemu wpływów, określonych w art. 6 ustawy z dnia 9 marca 1948 r. o Samorządowym Funduszu Wyrównawczym (Dz. U. R. P. Nr 16, poz. 111),
b)
sum ulokowanych w Banku Komunalnym na rachunku Samorządowego Funduszu Wyrównawczego,
c)
wszelkiego rodzaju należności, które z innych tytułów przypadają Samorządowemu Funduszowi Wyrównawczemu;
2)
umorzenie:
a)
nie odprowadzonych należności Samorządowego Funduszu Wyrównawczego z tytułu udziału w podatku gruntowym, zużytych przez b. związki samorządu terytorialnego na pokrycie wydatków, związanych z wykonaniem zadań ustawowych,
b)
zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek przez b. związki samorządu terytorialnego w Samorządowym Funduszu Wyrównawczym lub w Komunalnym Funduszu Pożyczkowo-Zapomogowym.
Upoważnia się Ministra Finansów do pokrycia niedoborów budżetowych b. związków samorządu terytorialnego zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 22 marca 1951 r. o zniesieniu Samorządowego Funduszu Wyrównawczego (Dz. U. R. P. Nr 18, poz. 142).
1.
Kancelaria Rady Państwa przechowa akta Samorządowego Funduszu Wyrównawczego.
2.
Akta niezbędne dla przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Kancelaria Rady Państwa przekaże Ministerstwu Finansów.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Finansów i Szefowi Kancelarii Rady Państwa.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.