§ 8. - Tryb inkasa podatków i innych należności finansowych przez sołtysów.

Monitor Polski

M.P.1965.71.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 1970 r.
§  8. 3
Gotówkę z tytułu zainkasowanych należności sołtys wpłaca do kasy gromadzkiej w terminach ustalonych przez sekretarza gromadzkiego, nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu. Jeżeli zainkasowana kwota przewyższa 5.000 zł, sołtys obowiązany jest wpłacić gotówkę do kasy gromadzkiej rady narodowej w godzinach rannych dnia następnego po dniu, w którym inkaso przekroczyło tę kwotę.
3 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 instrukcji z dnia 4 grudnia 1970 r. (M.P.70.42.323) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 18 grudnia 1970 r.