§ 2. - Tryb inkasa podatków i innych należności finansowych przez sołtysów.

Monitor Polski

M.P.1965.71.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 1970 r.
§  2.
1.
Sołtys inkasuje należności na podstawie wykazów imiennych zobowiązanych, sporządzonych przez biuro gromadzkiej rady narodowej bądź właściwych wierzycieli. Wykaz powinien zawierać następujące rubryki: numer konta, nazwisko, imię i adres zobowiązanego, kwoty (raty) należności zaległych i bieżących, terminy płatności, data uiszczenia, kwota uiszczona, numer pokwitowania, uwagi.
2.
Wykazy powinny być sporządzone dla każdego sołtysa, w układzie według wsi, w których mieszkają zobowiązani.
3.
Wierzyciel przesyła wykazy do biura gromadzkiej rady narodowej.
4.
Sekretarz gromadzki doręcza sołtysowi wykazy za pokwitowaniem. Sołtys posługuje się wykazami do czasu zapłaty wymienionych w tych wykazach należności albo otrzymania nowych, zaktualizowanych wykazów.