§ 12. - Tryb inkasa podatków i innych należności finansowych przez sołtysów.

Monitor Polski

M.P.1965.71.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 1970 r.
§  12.
1.
Podstawę obliczenia wynagrodzenia procentowego sołtysa stanowią sumy wpłat z kwitariuszy przydzielonych mu do inkasa.
2.
Jeżeli sołtysowi przyznano wynagrodzenie także od wpłat nie zainkasowanych przez niego osobiście, podstawę obliczenia stanowią ponadto sumy tych wpłat, wynikające z odrębnie prowadzonego kwitariusza dla wpłat z tytułu zobowiązania pieniężnego, dokonanych bezpośrednio przez zobowiązanych do kasy gromadzkiej rady narodowej.
3.
Biura gromadzkie prowadzą zapisek dla obliczania należnego sołtysowi wynagrodzenia według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej instrukcji. W zapisku prowadzi się odrębne konto dla każdego sołtysa.
4.
Przy każdorazowym rozliczaniu sołtysa księgowy wpisuje na jego koncie w zapisku:

w kolumnie 1 - okres, za który następuje rozliczenie,

w kolumnie 2 - sumę zainkasowaną i wpłaconą przez sołtysa z tytułu wszystkich należności objętych inkasem (z kwitariuszy nr 1 i nr 2) razem z zaległościami z lat ubiegłych,

w kolumnie 6 - wyodrębnioną kwotę zaległości z lat ubiegłych, pobraną osobiście przez sołtysa z tytułu zobowiązania pieniężnego - według kwitariusza nr 1.