§ 1. - Tryb inkasa podatków i innych należności finansowych przez sołtysów.

Monitor Polski

M.P.1965.71.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 1970 r.
§  1.
1.
Sołtysi inkasują należności od mieszkańców wsi z tytułu:
1) 1
zobowiązania pieniężnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 listopada 1965 r. o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych (podatek gruntowy łącznie z opłatą leśną, fundusz gromadzki, należności Państwowego Funduszu Ziemi, podatek od nieruchomości, opłata elektryfikacyjna, opłata melioracyjna, opłata za urządzenia wodne, opłata za użytki rolne, składki na rzecz Państwowego Zakładu Ubezpieczeń za obowiązkowe ubezpieczenia budynków, mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych, ziemiopłodów od gradobicia i powodzi oraz zwierząt gospodarczych),
2)
podatków terenowych,
3)
równoważnika pieniężnego za nie wykonane dostawy obowiązkowe,
4)
kredytów bankowych,
5)
opłat za usługi państwowych ośrodków maszynowych,
6)
wszelkich innych należności finansowych Państwa od mieszkańców wsi, ściąganych w trybie administracyjnym.
2. 2
Sołtys pełni obowiązki inkasenta bez potrzeby legitymowania się specjalnym upoważnieniem organu finansowego lub sekretarza gromadzkiego, natomiast osoba zastępująca sołtysa w okresie, gdy sołtys nie może pełnić swych obowiązków, powinna posiadać zaświadczenie sekretarza gromadzkiego narodowej stwierdzające, że zastępuje sołtysa. Jeżeli sekretarz gromadzki uzna za konieczne dopomóc sołtysowi w inkasie należności, pracownicy delegowani do inkasa powinni posiadać specjalne zaświadczenia upoważniające ich do tych czynności.
1 § 1 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) instrukcji z dnia 4 grudnia 1970 r. (M.P.70.42.323) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 18 grudnia 1970 r.
2 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) instrukcji z dnia 4 grudnia 1970 r. (M.P.70.42.323) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 18 grudnia 1970 r.