Tryb i warunki uruchamiania oraz zasady prowadzenia stołówek studenckich przy szkołach wyższych.

Monitor Polski

M.P.1958.27.161

Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 11 marca 1958 r.
w sprawie trybu i warunków uruchamiania oraz zasad prowadzenia stołówek studenckich przy szkołach wyższych.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Handlu Wewnętrznego (Dz. U. Nr 10, poz. 62) zarządza się, co następuje:
1.
Uruchomienie stołówki studenckiej może nastąpić na podstawie decyzji organu administracji handlu prezydium wojewódzkiej rady narodowej, zwanego dalej "właściwym organem administracji handlu", wydanej na wniosek szkoły wyższej, zaopatrzony w opinię właściwego ministerstwa (centralnego urzędu).
2.
Wniosek powinien zawierać uzasadnienie potrzeby uruchomienia stołówki oraz określać zamierzony termin uruchomienia i liczbę studentów reflektujących na korzystanie z poszczególnych rodzajów posiłków.
3.
Do wniosku powinno być dołączone oświadczenie właściwego ministerstwa (centralnego urzędu) stwierdzające, że kwoty potrzebne na pokrycie kosztów osobowo-rzeczowych związanych z prowadzeniem projektowanej stołówki oraz na dopłaty do kosztów surowca mieszczą się w granicach kredytu budżetowego ustalonego na dany rok.
1.
Właściwy organ administracji handlu wydaje decyzję o uruchomieniu stołówki po stwierdzeniu, że stołówka odpowiada warunkom określonym w zarządzeniu Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 25 lipca 1951 r. w sprawie ustalenia norm orientacyjnych minimum wyposażenia technicznego stołówek pracowniczych prowadzonych przez spółdzielnie spożywców i oddziały zaopatrzenia robotniczego (Monitor Polski z 1951 r. Nr A-71, poz. 924 i z 1955 r. Nr 36, poz. 354).
2.
Przed powzięciem decyzji należy zasięgnąć opinii właściwego państwowego inspektora sanitarnego, czy nie ma przeszkód do uruchomienia stołówki ze względów higieniczno-sanitarnych. W razie stwierdzenia uchybień właściwy organ administracji handlu uzależni wydanie decyzji o uruchomieniu stołówki od ich usunięcia.
1.
Zwiększenie stanu liczebnego konsumentów w stołówkach może nastąpić po uzyskaniu zgody właściwego organu administracji handlu.
2.
We wniosku szkoły wyższej oprócz uzasadnienia należy wskazać zamierzony termin zwiększenia stanu liczebnego konsumentów oraz dodatkową liczbę studentów reflektujących na poszczególne rodzaje posiłków. Do wniosku powinna być dołączona opinia właściwego ministerstwa (centralnego urzędu).
Do zadań stołówki należy wydawanie studentom obiadów, śniadań i kolacji.
Właściwy organ administracji handlu, na wniosek szkoły wyższej zaopiniowany przez właściwe ministerstwo (centralny urząd), może:
1)
upoważnić szkołę wyższą do prowadzenia stołówki we własnym zakresie,
2)
powierzyć prowadzenie stołówki organizacjom prowadzącym działalność gastronomiczną.
1.
W przypadkach określonych w § 5 pkt 2 szczegółowe warunki prowadzenia stołówki zostaną ustalone w umowie zawartej pomiędzy szkołą wyższą a organizacją, której powierzone zostało prowadzenie stołówki.
2.
W umowie o prowadzeniu stołówki strony zastrzegają sobie prawo rozwiązania umowy na podstawie wypowiedzenia z terminem rozwiązania wskazanym przez właściwy organ administracji handlu, nie dłuższym jednak niż cztery miesiące od daty wypowiedzenia.
3.
W przypadku określonym w ust. 2 właściwy organ administracji handlu, wskazując termin rozwiązania umowy powierzy równocześnie prowadzenie stołówki innej organizacji prowadzącej działalność gastronomiczną, jeżeli szkoła wyższa nie podejmuje się prowadzenia stołówki we własnym zakresie.
1.
Szkoła wyższa oddaje nieodpłatnie do użytku organizacji prowadzącej stołówkę pomieszczenia z pełnym urządzeniem i wyposażeniem w sprzęt, dokonuje naprawy sprzętu nie zmechanizowanego, wszelkich remontów pomieszczeń oraz maszyn i urządzeń technicznych, jak również przeprowadza ich konserwację.
2.
Szkoła wyższa w miarę potrzeby uzupełnia urządzeniai wyposażenie stołówki w sprzęt, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 3, ponosi koszty związane z ogrzewaniem i oświetleniem pomieszczeń oraz opłaty za zużytą wodę korzystanie z kanalizacji, telefonu, za oczyszczanie przewodów kominowych i wywóz śmieci.
1.
Koszty osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem stołówki pokrywane są według rzeczywistych wydatków z wyodrębnionych na ten cel dotacji budżetu Państwa.
2.
Przez koszty osobowe i rzeczowe rozumie się:
1)
płace pracowników stołówki,
2)
świadczenia socjalne,
3)
koszty uzupełnienia drobnego sprzętu,
4)
koszty utrzymania czystości i dekoracji pomieszczeń,
5)
koszty odzieży roboczej,
6)
koszty opału zużytego w trzonach kuchennych,
7)
wydatki kancelaryjne,
8)
narzuty na utrzymanie jednostek nadrzędnych organizacji prowadzącej stołówkę, obliczane według jednostek nadrzędnych ustalonych dla tej organizacji.
3.
Strony w umowie ustalają wysokość wydatków, o których mowa w ust. 1.
Sprawy kosztów surowców zużytych do posiłków wydawanych w stołówkach określają oddzielne przepisy.
Sprzedaż posiłków odbywa się systemem abonamentowym.
Przy stołówce działa komisja stołówkowa jako organ kontroli społecznej na zasadach określonych w regulaminie wydanym przez Radę Naczelną Zrzeszenia Studentów Polskich i zatwierdzonym przez właściwe ministerstwo (centralny urząd).
Szczegółowy zakres działania organów szkół wyższych w odniesieniu do stołówek określają przepisy wydane przez właściwych ministrów (centralne urzędy).
(uchylony).
Traci moc zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 28 lipca 1955 r. w sprawie trybu i warunków uruchamiania oraz zasad prowadzenia stołówek studenckich (Monitor Polski z 1955 r. Nr 71, poz. 893 i z 1956 r. Nr .........., poz. 880).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 13 uchylony przez § 3 pkt 2 zarządzenia z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie ustalenia orientacyjnych wskaźników technicznego wyposażenia stołówek pracowniczych w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Handlu Wewnętrznego, stołówek studenckich oraz stołówek prowadzonych przez spółdzielnie zrzeszone w Związku Spółdzielni Spożywców "Społem", zakłady Związku Spółdzielni Spożywców "Społem" i przez oddziały zaopatrzenia robotniczego. (M.P.61.96.407) z dniem 21 grudnia 1961 r.