Tryb i warunki uczestnictwa w systemie celowego, premiowanego oszczędzania na budowę własnego mieszkania.

Monitor Polski

M.P.1957.38.247

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 maja 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 12 kwietnia 1957 r.
w sprawie trybu i warunków uczestnictwa w systemie celowego, premiowanego oszczędzania na budowę własnego mieszkania.

Na podstawie § 10 ust. 3 uchwały nr 81 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1957 r. w sprawie pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności (Monitor Polski Nr 22, poz. 157) zarządza się, co następuje:
Zobowiązuje się Powszechną Kasę Oszczędności do wprowadzenia nowego typu celowych, imiennych, umiejscowionych książeczek oszczędnościowych, z przeznaczeniem wkładu finansowego na budowę własnego mieszkania.
Uczestnikom celowego oszczędzania na budowę własnego mieszkania, po wniesieniu na książeczkę oszczędnościowa określonego wkładu finansowego, zapewnia się pierwszeństwo w udzieleniu długoterminowego kredytu w ciągu roku po zakończeniu systematycznego oszczędzania, na warunkach określonych w § 7 ust. 1 i 2 uchwały nr 81 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 22, poz. 157) dla budownictwa spółdzielczego i indywidualnego.
Wysokość wkładu finansowego, uprawniającego do uzyskania kredytu, o którym mowa w § 2, ustala się na:

od zł 12.000 do zł 18.000 przy budowie mieszkań o powierzchni do 50 m2,

od zł 24.000 do zł 36.000 przy budowie mieszkań o powierzchni do 85 m2,

od zł 48.000 do zł 72.000 przy budowie mieszkań o powierzchni ponad 85 m2.

Wkład finansowy na książeczkę celową powinien być wnoszony systematycznie w ratach miesięcznych, zaokrąglonych do pełnych dziesiątków złotych.
Ustala się 3 rodzaje książeczek:

z wpłatami wkładu finansowego w 36 ratach miesięcznych,

z wpłatami wkładu finansowego w 48 ratach miesięcznych,

z wpłatami wkładu finansowego w 60 ratach miesięcznych.

Książeczki celowe z przeznaczeniem wkładu finansowego na budowę własnego mieszkania mogą być wystawiane na osoby trzecie.
1.
Wkłady finansowe z przeznaczeniem na budowę własnego mieszkania oprocentowane są w stosunku 3% rocznie.
2.
Wśród każdych 125 uczestników, po dwóch latach systematycznego wnoszenia wpłat na książeczki oszczędnościowe, Powszechna Kasa Oszczędności rozlosowywać będzie co kwartał jedną premię pieniężną w wysokości 50% stanu książeczki, na którą padła wygrana. Podstawę do obliczenia premii stanowić będzie suma zadeklarowanych i wpłaconych zgodnie z umową rat miesięcznych na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym odbywa się losowanie.
3.
Losowanie premii pieniężnych odbywać się będzie w 3 grupach: dla wpłat wkładów finansowych od zł 12.000 do zł 18.000, dla wpłat wkładów finansowych od zł 24.000 do zł 36.000 i dla wpłat wkładów finansowych od zł 48.000 do zł 72.000. Do losowania należy dopuszczać te książeczki, które nie mają przerwy we wpłatach dłuższej niż 1 miesiąc, przy czym do pierwszego losowania Powszechna Kasa Oszczędności będzie przyjmować książeczki, na które wniesione zostały co najmniej 24 wpłaty miesięczne.
1.
Ostatnie losowanie dla uczestnika Powszechna Kasa Oszczędności będzie przeprowadzać za kwartał, w którym zostało zakończone systematyczne oszczędzanie wkładu finansowego, określonego umową między uczestnikiem a Powszechną Kasą Oszczędności.
2.
Zakończenie losowań nie przerywa oprocentowania (§ 7 ust. 1), które biegnie do dnia poprzedzającego wypłatę wkładu finansowego.
1.
Wylosowaną premię pieniężną Powszechna Kasa Oszczędności będzie dopisywać do książeczki oszczędnościowej i traktować jako wkład podwyższający podstawę do obliczenia następnej wylosowanej premii oraz uprawniający do uzyskania odpowiednio wcześniejszego bądź też odpowiednio wyższego kredytu długoterminowego i do przejścia na budowę mieszkania o większej powierzchni.
2.
Jeśli po dopisaniu premii pieniężnej saldo książeczki przekroczy wysokość wkładu finansowego, na jaki opiewała umowa z uczestnikiem, a uczestnik zrezygnuje z przejścia na budowę mieszkania o większej powierzchni, wówczas Powszechna Kasa Oszczędności na jego życzenie wypłaci różnicę w gotówce.
Na rok przed ukończeniem systematycznego oszczędzania oddział Powszechnej Kasy Oszczędności wyda uczestnikowi celowego oszczędzania zaświadczenie celem przedstawienia prezydium właściwej rady narodowej dla przygotowania lokalizacji i określenia wysokości długoterminowego kredytu. W odniesieniu do budownictwa przyzakładowego wysokość kredytu ustala komisja kwalifikacyjna przy zakładzie pracy.
Wycofanie wkładu finansowego na budowę własnego mieszkania może nastąpić za 6-miesięcznym wypowiedzeniem. Powszechna Kasa Oszczędności może wyrazić zgodę na wcześniejsze wycofanie wkładu po potraceniu z sumy narosłych odsetek 1,5% od wkładu za czas brakujący do terminu wypowiedzenia. Książeczkę, z której wkład został wypowiedziany, należy wyłączyć z kwartalnych losowań premii.
Uczestnik celowego oszczędzania, który dopuści do przerwy we wnoszeniu wkładów przekraczającej 6 miesięcy traci prawo pierwszeństwa do kredytu (§ 2).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.