Tryb i warunki przyznawania obniżeń obowiązkowych dostaw mleka.

Monitor Polski

M.P.1953.A-64.784

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1953 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SKUPU
z dnia 25 kwietnia 1953 r.
w sprawie trybu i warunków przyznawania obniżeń obowiązkowych dostaw mleka.

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez indywidualne gospodarstwa rolne i mleczarskie (Dz. U. Nr 22, poz. 144, Nr 48, poz. 319 i Nr 51, poz. 337) i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 maja 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez inne uspołecznione gospodarstwa rolne (Dz. U. Nr 28, poz. 193, Nr 48, poz. 320 i Nr 51, poz. 336) zarządza się, co następuje:
Obniżenia obowiązkowych dostaw mleka mogą być przyznawane właścicielom lub posiadaczom indywidualnych gospodarstw rolnych lub mleczarskich, spółdzielniom produkcyjnym i ich członkom oraz innym uspołecznionym gospodarstwom rolnym oprócz gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych, które:
1)
prowadzą wychów cieląt (cieliczek, buhajków), zakwalifikowanych do hodowli od krów nie zapisanych do ksiąg hodowlanych;
2)
prowadzą wychów cieląt (cieliczek, buhajków) od krów zapisanych do ksiąg hodowlanych;
3)
prowadzą wychów cieląt zakontraktowanych przez upoważnione do tego przedsiębiorstwa państwowe;
4)
posiadają buhaje "B" z białym świadectwem uznania lub buhaje "Ż" z żółtym świadectwem uznania.
Obniżenia obowiązkowych dostaw mleka przewidziane w § 1 przysługują w wysokości:
1)
200 litrów mleka za każde cielę zakwalifikowane do hodowli;
2)
300 litrów mleka za każde cielę, pochodzące od krowy zapisanej do ksiąg wstępnych lub ksiąg głównych;
3)
300 litrów mleka za każde cielę rzeźne (cieliczkę lub buhajka) oraz za każdą cieliczkę hodowlaną, zakontraktowaną na wychów przez upoważnione do tego przedsiębiorstwa państwowe;
4)
400 litrów mleka za każdego buhaja "B" z białym świadectwem uznania;
5)
200 litrów mleka za każdego buhaja "Ż" z żółtym świadectwem uznania.
W przypadku gdy na jedno cielę przysługuje obniżenie obowiązkowej dostawy mleka z kilku tytułów, przyznaje się tylko obniżenie z jednego tytułu (wyższe).
1.
Obniżenia obowiązkowych dostaw mleka przewidziane w § 2 pkt 1 i pkt 2 przysługują gospodarstwom rolnym lub mleczarskim, jeżeli cielęta, których wychów stanowi podstawę obniżenia:
1)
znajdowały się w tych gospodarstwach w czasie od urodzenia do sześciu miesięcy;
2)
zostały zakwalifikowane do hodowli.
2.
Obniżenia obowiązkowych dostaw mleka przysługują tylko wówczas, gdy wyliczone wyżej warunki zachodzą łącznie.
3.
Obniżenia stosuje się w roku, w którym urodziło się cielę, a jeżeli cielę urodziło się w IV kwartale roku i gospodarstwo nie korzystało w tym roku z obniżenia obowiązkowych dostaw, obniżenie stosuje się w roku następnym.
Obniżenia obowiązkowych dostaw mleka z tytułu zakontraktowania cieląt rzeźnych lub cieliczek hodowlanych (§ 2 pkt 3) przysługują od dnia zawarcia umowy kontraktacyjnej.
Obniżenia obowiązkowych dostaw mleka z powodu posiadania buhaja (§ 2 pkt 4 i pkt 5) przysługują wyłącznie na rok, na który wydano lub przedłużono świadectwo uznania buhaja.
Obniżenia obowiązkowych dostaw mleka określone w § 2 pkt 1 i pkt 2 nie przysługują, a przyznane cofa się w razie wyzbycia się lub poddania ubojowi cielęcia (cieliczki, buhajka) przed upływem 6-miesięcznego okresu chowu.
Obniżenia obowiązkowych dostaw mleka z tytułu zakontraktowania cieląt rzeźnych lub cieliczek hodowlanych (§ 2 pkt 3) nie przysługują, a przyznane cofa się w przypadku niewykonania warunków umowy o wychów i dostawę cieląt rzeźnych lub cieliczek hodowlanych.
1.
Wnioski o obniżenia obowiązkowych dostaw mleka należy składać do prezydium właściwej rady narodowej w terminie do dnia 31 grudnia roku, w którym przysługuje obniżenie.
2.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty, uzasadniające obniżenie obowiązkowych dostaw mleka (zaświadczenie gminnego lub powiatowego instruktora rolnego, świadectwo uznania, potwierdzenie zawarcia umowy o chów i dostawę cieląt rzeźnych, odpis umowy o wychów i dostawę cieliczek hodowlanych).
1.
Decyzje w sprawie obniżenia obowiązkowych dostaw mleka właścicielom i posiadaczom indywidualnych gospodarstw rolnych lub mleczarskich wydają prezydia gminnych (miejskich) rad narodowych na wniosek zobowiązanego do dostawy.
2.
Decyzje w sprawie obniżenia obowiązkowych dostaw mleka spółdzielniom produkcyjnym i ich członkom oraz innym uspołecznionym gospodarstwom rolnym (oprócz gospodarstw rolnych podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych) wydają prezydia powiatowych rad narodowych na wniosek zarządu spółdzielni, członka spółdzielni lub kierownika gospodarstwa uspołecznionego.
O decyzji prezydium właściwej rady narodowej, przyznającej obniżenia obowiązkowych dostaw mleka, należy uczynić adnotację na świadectwie uznania buhaja, na umowie o wychów i dostawę cieląt rzeźnych, na potwierdzeniu zawarcia umowy o wychów i dostawę cieląt rzeźnych bądź na odpisie umowy o wychów i dostawę cieliczek hodowlanych.
1.
Od decyzji prezydium właściwej rady narodowej w sprawie obniżenia obowiązkowych dostaw mleka z tytułu hodowli lub kontraktacji służy odwołanie.
2.
W postępowaniu odwoławczym stosuje się odpowiednio przepisy §§ 15-18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez indywidualne gospodarstwa rolne i mleczarskie (Dz. U. Nr 22, poz. 144, Nr 48, poz. 319 i Nr 51, poz. 337) bądź §§ 17-19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 maja 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez inne uspołecznione gospodarstwa rolne (Dz. U. Nr 28, poz. 193, Nr 48, poz. 320 i Nr 51, poz. 336).
Traci moc zarządzenie nr 113 Prezesa Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji z dnia 16 lipca 1952 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania indywidualnym gospodarstwom rolnym obniżeń obowiązkowych dostaw mleka.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1953 r.