§ 4. - Tryb i warunki przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych w niektórych miastach i gminach, łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

Monitor Polski

M.P.1997.63.612

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 września 1997 r.
§  4.
1.
Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone w trzech etapach: etap I - ocena wstępna oferty, etap II - ocena techniczno-ekonomiczna oferty, etap III - ocena proponowanej opłaty koncesyjnej.
2.
Szczegółowe warunki postępowania przetargowego zostaną podane w dokumentacji przetargowej udostępnianej za opłatą.
3.
Podmioty przystępujące do przetargu składają dokumentację ofertową w formie pisemnej.
4.
Określony w ogłoszeniu o przetargu termin złożenia dokumentacji ofertowej nie może być krótszy niż 30 dni od daty udostępnienia dokumentacji przetargowej.