Tryb i warunki przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych w niektórych miastach i gminach, łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

Monitor Polski

M.P.1997.63.612

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 września 1997 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 15 września 1997 r.
w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych w niektórych miastach i gminach, łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 675) zarządza się, co następuje:
Zarządzenie określa tryb i warunki przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych, łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych w następujących miastach i gminach:
1)
w województwie białostockim - miasto Białystok oraz gminy: Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki i Tykocin,
2)
w województwie chełmskim - miasto Chełm,
3)
w województwie gdańskim - miasta: Gdańsk, Gdynia i Sopot,
4)
w województwie gorzowskim - miasto: Kostrzyn i miasto i gmina Słubice,
5)
w województwie katowickim - miasta: Bytom, Gliwice, Katowice, Mikołów, Sosnowiec i Tychy,
6)
w województwie krakowskim - miasto Kraków,
7)
w województwie poznańskim - miasto Poznań,
8)
w województwie szczecińskim - miasto Szczecin.
Zaproszenie do udziału w przetargach następuje poprzez ogłoszenie Ministra Łączności zamieszczone w prasie o zasięgu krajowym oraz w prasie ukazującej się na obszarach, których przetargi będą dotyczyły.
1.
Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone przez Zespół do Spraw Przetargów na koncesje telekomunikacyjne, powołany przez Ministra Łączności, zwany dalej "Zespołem", z siedzibą w Zarządzie Krajowym Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej w Warszawie.
2.
Prezes Zarządu Krajowego Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej zapewnia obsługę administracyjną Zespołowi, o którym mowa w ust. 1.
3.
Zespół działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Ministra Łączności.
1.
Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone w trzech etapach: etap I - ocena wstępna oferty, etap II - ocena techniczno-ekonomiczna oferty, etap III - ocena proponowanej opłaty koncesyjnej.
2.
Szczegółowe warunki postępowania przetargowego zostaną podane w dokumentacji przetargowej udostępnianej za opłatą.
3.
Podmioty przystępujące do przetargu składają dokumentację ofertową w formie pisemnej.
4.
Określony w ogłoszeniu o przetargu termin złożenia dokumentacji ofertowej nie może być krótszy niż 30 dni od daty udostępnienia dokumentacji przetargowej.
1.
Warunkiem dopuszczenia oferenta do udziału w etapach II i III przetargu będzie uzyskanie przez niego pozytywnego wyniku I etapu, obejmującego sprawdzenie i ocenę:
1)
dokonania zakupu dokumentacji przetargowej,
2)
złożenia oferty w terminie określonym w ogłoszeniu,
3)
zachowania formy złożonej oferty z wymogami dokumentacji przetargowej,
4)
zgodności złożonej oferty z wymogami dokumentacji przetargowej,
5)
przedstawienia dokumentu stwierdzającego status prawny oferenta.
2.
Lista oferentów dopuszczonych do udziału w etapach II i III przetargu zostanie ogłoszona w Zarządzie Krajowym Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej oraz zostanie przesłana oferentom w terminie określonym w ogłoszeniu.
1.
Uczestnicy postępowania przetargowego składają w Zarządzie Krajowym Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej dokumentację ofertową w zalakowanych opakowaniach.
2.
Prezes Zarządu Krajowego Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej przechowuje zalakowane opakowania z dokumentacją ofertową do chwili otwarcia jej przez zespół i zabezpiecza ją w czasie trwania postępowania przetargowego oraz po jego zakończeniu.
Zespół dokonuje oceny punktowej ofert według kryteriów podanych w dokumentacji przetargowej.
Z postępowania przetargowego i oceny ofert Zespół sporządza protokoły, które podpisują wszyscy członkowie Zespołu.
1.
Protokoły, o których mowa w § 8, powinny zawierać:
1)
oznaczenie czasu i miejsca postępowania przetargowego,
2)
imiona i nazwiska członków zespołu,
3)
liczbę ofert poddanych ocenie wstępnej podczas pierwszego etapu procesu przetargowego,
4)
liczbę ofert zakwalifikowanych do oceny techniczno-ekonomicznej, a więc do drugiego etapu procesu przetargowego,
5)
ocenę punktową ofert i liczbę ofert zakwalifikowanych do oceny wysokości proponowanej opłaty koncesyjnej - etap III procesu przetargowego,
6)
ostateczną ocenę punktową ofert.
2.
Minister Łączności ogłosi wyniki przetargu w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia otrzymania protokołu z Departamentu Regulacji i Rozwoju Ministerstwa Łączności.
1.
Jeżeli żadna z ofert na wydanie koncesji nie będzie odpowiadać warunkom określonym w ustawie z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 675), niniejszym zarządzeniu lub dokumentacji przetargowej, Zespół składa Ministrowi Łączności wniosek o uznanie przetargu za bezskuteczny.
2.
Minister Łączności ogłasza w prasie o zasięgu krajowym i w prasie lokalnej komunikat o wynikach przetargu lub o uznaniu przetargu za bezskuteczny.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.