Tryb i terminy zlecania robót budowlanych i montażowych na 1966 r., rejestracji robót inwestycyjnych na 1967 r. oraz opracowanie bilansów robót budowlanych i montażowych na lata 1966 i 1967.

Monitor Polski

M.P.1965.42.237

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 sierpnia 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 4 sierpnia 1965 r.
w sprawie trybu i terminów zlecania robót budowlanych i montażowych na 1966 r., rejestracji robót inwestycyjnych na 1967 r. oraz opracowania bilansów robót budowlanych i montażowych na lata 1966 i 1967.

Na podstawie § 6 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 26 marca 1965 r. w sprawie prac związanych z bilansowaniem robót budowlanych i montażowych na 1966 r. (Monitor Polski Nr 18, poz. 78) oraz w związku z zarządzeniem nr 19 Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 8 kwietnia 1965 r. w sprawie instrukcji do opracowania projektu narodowego planu gospodarczego na rok 1966 oraz podstawowych założeń planu na rok 1967, zarządza się, co następuje:
1.
Inwestorzy, w ramach limitów nakładów na roboty budowlane i montażowe ustalonych przez jednostki nadrzędne, w terminie do dnia 10 września 1965 r. zlecą właściwym wykonawcom roboty budowlane i montażowe na 1966 r. oraz dokonają rejestracji zgłoszeń na 1967 r. na kwestionariuszu obiektowym, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 30 kwietnia 1964 r. w sprawie wstępnych prac związanych z opracowaniem projektów planu inwestycyjnego i planu budownictwa na lata 1965 i 1966 (Monitor Polski Nr 30, poz. 133).
2.
Przy ustalaniu programu nakładów i robót na poszczególne obiekty inwestorzy powinni kierować się:
1)
oceną w zakresie przewidywanego wykonania robót w 1965 r.,
2)
zachowaniem koncentracji nakładów na obiekty podstawowe oraz te obiekty pomocnicze, które warunkują oddanie do użytku i uruchomienie eksploatacji kompleksu produkcyjnego (usługowego),
3)
możliwością etapowego oddawania obiektów do użytku, zapewniających uzyskanie efektu gospodarczego.
3.
Zlecaniu na rok 1966 podlegają:
1)
wszystkie roboty z planu inwestycyjnego, z wyjątkiem nowo rozpoczynanych inwestycji przedsiębiorstw i nowo rozpoczynanych inwestycji realizowanych w trybie odrębnych przepisów (zgodnie z zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1964 r. w sprawie dopuszczenia do realizacji w roku 1965 drobnych inwestycji - (Monitor Polski Nr 89, poz. 427),
2)
roboty spoza planu inwestycyjnego (remonty, budownictwo tymczasowe itp.).

Ponadto inwestorzy mogą wstępnie zgłosić nowo rozpoczynane inwestycje przedsiębiorstw oraz nowo rozpoczynane inwestycje ze środków Społecznego Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy.

4.
Zgłoszeniu na 1967 r. podlegają tylko roboty z planu inwestycyjnego łącznie z kontynuowanymi inwestycjami przedsiębiorstw oraz kontynuowanymi inwestycjami realizowanymi w trybie odrębnych przepisów.
5.
Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, zwane dalej "przedsiębiorstwami", nie mogą odmówić zarejestrowania robót zleconych na 1966 r. oraz zgłoszonych na 1967 r. zgodnie z rejonizacją i specjalizacją.
6.
Po terminie określonym w ust. 1 przedsiębiorstwa nie mają obowiązku rejestrowania robót.
1.
W celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli zgodności zleceń, udzielonych przez inwestorów bezpośrednich, ze spisami zadań inwestycyjnych, ministerstwa (urzędy centralne) przekażą w terminie do dnia 20 sierpnia 1965 r. Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 4 egzemplarzach sporządzone odrębnie dla każdego województwa wyciągi ze spisu zadań inwestycyjnych planu centralnego na lata 1966 i 1967 w zakresie inwestycji centralnych, zjednoczeń, jednostek budżetowych, organizacji społecznych oraz wielkości robót, wynikających z udziałów w budowie urządzeń komunalnych, inwestycji wspólnych i towarzyszących, sporządzone odrębnie dla każdego województwa według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.
2.
W zakresie inwestycji przedsiębiorstw ministerstwa (urzędy centralne) nadzorujące inwestorów podadzą szacunek tych inwestycji z orientacyjnym podziałem na poszczególne województwa na podstawie danych zawartych w projekcie planu inwestycyjnego.
3.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw), zwanych dalej "WRN", przekażą w terminie określonym w ust. 1 zjednoczeniom wiodącym budownictwa, a Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach - Wojewódzkiej Komisji Rozdziału Robót (WKRR) w Katowicach spisy zadań planu terenowego na lata 1966 i 1967.
4.
Ogólna wartość nakładów na roboty budowlano-montażowe do wykonania systemem zleceniowym, przekazana przez ministerstwa (urzędy centralne) nadzorujące inwestorów Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, nie może przekraczać nakładów na roboty systemu zleceniowego, określonych w wytycznych dotyczących projektu planu inwestycyjnego na lata 1966 i 1967. Dane powyższe powinny być zgodne z danymi zawartymi w dokumentach projektu planu inwestycyjnego przekazanego przez ministerstwa (urzędy centralne) nadzorujące inwestorów Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. W spisach zadań przekazanych przez ministerstwa (urzędy centralne) nadzorujące inwestorów Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych należy podać:
1)
wartość robót systemu zleceniowego, wynikających z przekazanych inwestorom uprawnień do dokonania zleceń, z wyodrębnieniem wartości robót wynikających z udziałów innych inwestorów,
2)
wartość rezerwy na roboty systemu zleceniowego, zatrzymanej i nie rozdysponowanej przez ministerstwa (urzędy centralne) nadzorujące inwestorów,
3)
wartość robót wynikających z przekazanych udziałów w budowie urządzeń komunalnych, inwestycji wspólnych i towarzyszących realizowanych i zlecanych przez innych inwestorów (spoza resortu).
5.
W zakresie planu terenowego w spisach zadań należy podać:
1)
wartość robót systemu zleceniowego, wynikających z przekazanych inwestorom uprawnień do dokonania zleceń, z wyodrębnieniem wartości robót wynikających z udziałów innych inwestorów,
2)
wartość rezerwy na roboty systemu zleceniowego, zatrzymanej i nie rozdysponowanej przez prezydium WRN,
3)
wartość robót z tytułu udziałów przekazanych przez prezydium WRN do realizacji inwestycji objętych planem centralnym.
6.
Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych materiały, o których mowa w ust. 1, przekaże w terminie do dnia 25 sierpnia 1965 r. zjednoczeniom wiodącym budownictwa, WKRR w Katowicach oraz wojewódzkim komisjom planowania gospodarczego, zwanym dalej "WKPG".
7.
Zjednoczenia wiodące budownictwa i WKRR w Katowicach po otrzymaniu z Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych materiałów, o których mowa w ust. 3 i 6, przekażą w terminie do dnia 1 września 1965 r. odpowiednie dane właściwym przedsiębiorstwom.
Na podstawie wytycznych, otrzymanych od jednostek zwierzchnich, zjednoczenia (jednostki równorzędne) w terminie do dnia 30 sierpnia 1965 r. określą dla nadzorowanych przedsiębiorstw wstępną wysokość zadań bez rezerwy, z wydzieleniem limitu mocy produkcyjnej na 1966 r. na realizację robót spoza planu inwestycyjnego. Wielkość tego limitu jest górną granicą, do której przedsiębiorstwa mogą przyjmować zlecenia na roboty spoza planu inwestycyjnego. Przy przyjmowaniu zleceń w zakresie tych robót należy przede wszystkim zapewnić realizacją robót kontynuowanych.
Generalni wykonawcy w porozumieniu z podwykonawcami oraz częściowi wykonawcy przeanalizują zlecenia na roboty z punktu widzenia:
1)
zgodności zakresów rzeczowych z terminami oddawania obiektów do użytku, w szczególności w odniesieniu do budów objętych uchwałami Rządu,
2)
zgodności limitów z zakresem rzeczowym,
3)
właściwej koncentracji nakładów inwestycyjnych oraz zgodności z ustalonymi cyklami trwania budowy,
4)
zapewnienia frontu robót w I kwartale 1967 r.,
5)
ewentualnych zmian kwot zleconych robót w stosunku do limitów, otrzymanych zgodnie z § 2 ust. 7, przede wszystkim na budowach priorytetowych i szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej.
W terminie do dnia 15 września 1965 r. generalni wykonawcy udzielą właściwym przedsiębiorstwom specjalistycznym podzlecenia w zakresie robót zakwalifikowanych do programu wykonawstwa na 1966 r. oraz szacunkowo określa wielkość zapotrzebowania na moc produkcyjną podwykonawców w zakresie robót zarejestrowanych na 1967 r.
1.
Przedsiębiorstwa, w terminie do dnia 20 września 1965 r., przekażą w dwóch egzemplarzach, odrębnie dla 1966 r. i 1967 r., właściwym z punktu widzenia rejonizacji robót zjednoczeniom wiodącym budownictwa lub WKRR w Katowicach oraz swoim jednostkom nadrzędnym:
1)
imienne spisy zleceń z planu inwestycyjnego, zakwalifikowanych do programu wykonawstwa na 1966 r. i zarejestrowanych zgłoszeń na 1967 r. według wzoru RR-1, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia,
2)
imienne spisy zleceń na 1966 r. z planu inwestycyjnego, nie przewidzianych do włączenia do programu wykonawstwa, według wzoru RR-1.
3)
zbiorcze zestawienie zleceń na 1966 r. i zarejestrowanych zgłoszeń na 1967 r. w układzie według ministerstw (urzędów centralnych) nadzorujących inwestorów i wojewódzkich rad narodowych, według wzoru RR-2, stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia,
4)
wielkość podzleceń udzielonych na 1966 r. dla robót zakwalifikowanych do programu wykonawstwa oraz szacunek zapotrzebowania na moc produkcyjną podwykonawców, wynikającego z zarejestrowanych zgłoszeń na 1967 r., według wzoru RR-3, stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia,
5)
wartość zadań produkcji podstawowej bez rezerwy na 1966 r. i proponowaną wartość zadań na 1967 r. według wzoru RR-4, stanowiącego załącznik nr 5 do zarządzenia,
6)
wnioski wynikające z analizy zleceń, dotyczące w szczególności zmian limitów i przesunięcia robót do programu wykonawstwa innych przedsiębiorstw lub do wykonania niektórych robót systemem gospodarczym.
2.
Przedsiębiorstwa podległe Ministrom: Rolnictwa, Łączności, Komunikacji, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Chemicznego, Przemysłu Lekkiego oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu przekażą zjednoczeniom wiodącym budownictwa i WKRR w Katowicach pełne zestawienia materiałów, o którym mowa w ust. 1 pkt 3-5, natomiast w imiennych spisach zleceń, określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 - zlecenia otrzymane od zamawiających z własnego resortu mogą być podane w jednej pozycji zbiorczej.
1.
Zjednoczenia (jednostki równorzędne) nadzorujące przedsiębiorstwa po przeanalizowaniu materiałów, otrzymanych zgodnie z § 6 ust. 1, przekażą w terminie do dnia 4 października 1965 r. jednostkom zwierzchnim:
1)
imienne spisy zleceń tylko w zakresie inwestycji planu centralnego, zakwalifikowanych do programu wykonawstwa na 1966 r. i zarejestrowanych na 1967 r. według wzoru RR-1,
2)
zbiorcze zestawienia materiałów, określone w § 6 ust. 1 pkt 3-5.
2.
Ministerstwa (jednostki równorzędne) na podstawie materiałów otrzymanych zgodnie z ust. 1 podadzą w terminie do dnia 10 października 1965 r. Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych wartość zadań według wzoru RR-4 oraz ewentualne wnioski i omówienie różnic między materiałami otrzymanymi ze zjednoczeń a przekazywanymi Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
1.
Zjednoczenia wiodące budownictwa i WKRR w Katowicach po otrzymaniu materiałów z przedsiębiorstw przeanalizują wspólnie z WKPG:
1)
proponowaną wielkość zadań przedsiębiorstw na terenie danego województwa,
2)
ewentualne propozycje przedsiębiorstw co do niewłączania niektórych robót do programu wykonawstwa w 1966 r.
2.
Zjednoczenia wiodące budownictwa i WKRR w Katowicach oraz WKPG w wyniku analizy materiałów, o których mowa w ust. 1, sporządzą wspólny protokół, w którym między innymi będą omówione osiągnięte porozumienia, ewentualne rozbieżności oraz wnioski dotyczące przebiegu rozdziału robót.
Zjednoczenia wiodące budownictwa i WKRR w Katowicach w terminie do dnia 28 września 1965 r. przekażą, na podstawie materiałów otrzymanych zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 4, zjednoczeniom (jednostkom równorzędnym) nadzorującym przedsiębiorstwa zbiorcze wielkości zapotrzebowania na moc produkcyjną podwykonawstwa w 1967 r.
1.
Zjednoczenia wiodące budownictwa oraz WKRR w Katowicach w terminie do dnia 5 października 1965 r. przekażą Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 4 egzemplarzach oraz WKPG w 1 egzemplarzu:
1)
imienne spisy zleceń nie przewidzianych do włączenia do programu wykonawstwa na 1966 r. z inwestycji planu centralnego, oddzielnie dla każdego ministerstwa (urzędu centralnego) nadzorującego inwestorów, według wzoru RR-1,
2)
zbiorcze zestawienie zleceń na 1966 r. i zarejestrowanych zgłoszeń na 1967 r. w województwie, w układzie według ministerstw (urzędów centralnych) nadzorujących inwestorów i wojewódzkich rad narodowych, według wzoru RR-2,
3)
zbiorcze zestawienie proponowanych do włączenia zleceń na 1966 r. i zarejestrowanych zgłoszeń na 1967 r. w układzie według wykonawców, według wzoru RR-2 m, stanowiącego załącznik nr 6 do zarządzenia,
4)
odpis protokołu, o którym mowa w § 8 ust. 2.
2.
Zjednoczenia wiodące budownictwa i WKRR w Katowicach w terminie do dnia 5 października 1965 r. przekażą właściwym WKPG:
1)
imienne spisy zleceń zakwalifikowanych do programu wykonawstwa na 1966 r. i zarejestrowanych zgłoszeń na 1967 r. z inwestycji planu centralnego i planu terenowego według wzoru RR-1,
2)
imienne spisy zleceń nie przewidzianych do włączenia do programu wykonawstwa na 1966 r. z zakresu inwestycji planu terenowego według wzoru RR-1.
WKPG w terminie do dnia 10 października 1965 r. prześlą do Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i do Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz do zjednoczeń wiodących budownictwa lub WKRR w Katowicach, jako uzupełnienie do protokołu (§ 8 ust. 2), ocenę sytuacji w zakresie zbilansowania robót oraz wnioski.
Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych po otrzymaniu materiałów, o których mowa w § 7, dokona analizy bilansów wojewódzkich i w terminie do dnia 15 października 1965 r. przekaże Komisji Planowania przy Radzie Ministrów ogólnokrajowy bilans robót budowlanych i montażowych wraz z oceną sytuacji w poszczególnych województwach oraz wynikające z niej wnioski do projektu planu budownictwa. Ponadto Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych prześle do ministerstw (urzędów centralnych) nadzorujących inwestorów spisy zleceń nie przewidzianych do włączenia do programu wykonawstwa na 1966 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 1.

NAKŁADY NA ROBOTY BUDOWLANE I MONTAŻOWE W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W LATACH 1966 i 1967 NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ....

ZAŁĄCZNIK  Nr 2.

SPIS ZLECEŃ*)/ZGŁOSZEŃ Z PLANU INWESTYCYJNEGO CENTRALNEGO*)/TERENOWEGO

ZAŁĄCZNIK  Nr 3.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZLECEŃ*)/ZGŁOSZEŃ NA 1966 R.*)/1967 R.

ZAŁĄCZNIK  Nr 4.

WARTOŚĆ PODZLECEŃ UDZIELONYCH NA 1966 R. ORAZ WIELKOŚĆ ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC PRODUKCYJNĄ PODWYKONAWCÓW NA 1967 R. NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ........

ZAŁĄCZNIK  Nr 5.

WIELKOŚĆ ZADAŃ PRODUKCJI PODSTAWOWEJ BEZ REZERWY

ZAŁĄCZNIK  Nr 6.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE NA 1966 R.*)/1967 R. PROPONOWANYCH DO WŁĄCZENIA ZLECEŃ*)/ZGŁOSZEŃ Z PODZIAŁEM NA WYKONAWCÓW W WOJEWÓDZTWIE ......