Monitor Polski

M.P.1965.18.79

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 26 marca 1965 r.
w sprawie trybu i terminów rejestracji i opracowania wstępnych bilansów robót budowlanych i montażowych na 1966 r.

Na podstawie § 6 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w sprawie prac związanych z bilansowaniem robót budowlano-montażowych na rok 1966 (Monitor Polski Nr 18, poz. 78), zwanego dalej "zarządzeniem Przewodniczącego", w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu rejestracji robót budowlanych i montażowych, zwanych dalej "robotami", przewidzianych do wykonania w 1966 r., zarządza się, co następuje.
§  1.
1. Zgodnie z przepisem § 5 ust. 1 zarządzenia Przewodniczącego ministerstwa (urzędy centralne) w zakresie inwestycji planu centralnego przekażą w terminie do dnia 20 kwietnia 1965 r. w 4 egzemplarzach Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, sporządzone odrębnie dla każdego województwa, zaktualizowane spisy zadań inwestycyjnych na 1966 r. oraz wielkości robót wynikających z udziałów w budowie urządzeń komunalnych, inwestycjach wspólnych i towarzyszących.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych przekaże w terminie do dnia 24 kwietnia 1965 r. zjednoczeniom wiodącym budownictwa, Wojewódzkiej Komisji Rozdziału Robót w Katowicach (WKRR w Katowicach) oraz wojewódzkim komisjom planowania gospodarczego (WKPG).
3. Zgodnie z przepisem § 5 ust. 2 zarządzenia Przewodniczącego prezydia wojewódzkich rad narodowych w zakresie inwestycji planu terenowego przekażą w terminie do dnia 20 kwietnia 1965 r. zjednoczeniom wiodącym budownictwa, a Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach - WKRR w Katowicach - limity nakładów na roboty przewidziane do wykonania systemem zleceniowym w podziale na poszczególne wydziały i wojewódzkie związki spółdzielcze.
4. Zjednoczenia wiodące budownictwa i WKRR w Katowicach po otrzymaniu z Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych materiałów, o których mowa w ust. 2, przekażą w terminie do dnia 30 kwietnia 1965 r. odpowiednie wycinki właściwym przedsiębiorstwom budowlano-montażowym, zwanym dalej "przedsiębiorstwami".
§  2.
1. Inwestorzy w terminie do dnia 30 kwietnia 1965 r., zgodnie z przepisem § 3 ust. 1 zarządzenia Przewodniczącego, zgłoszą przedsiębiorstwom do zarejestrowania roboty przewidziane do realizacji systemem zleceniowym w 1966 r.
2. Rejestracji podlegają wszystkie roboty z planu inwestycyjnego łącznie z inwestycjami przedsiębiorstw oraz inwestycjami realizowanymi w trybie odrębnych przepisów.
3. Przedsiębiorstwa nie mogą odmówić zarejestrowania robót zgłoszonych zgodnie z rejonizacją i specjalizacją.
4. Po terminie określonym w ust. 1 przedsiębiorstwa nie mają obowiązku rejestrowania robót inwestycyjnych.
§  3.
1. Generalni wykonawcy w porozumieniu z podwykonawcami oraz częściowi wykonawcy przeanalizują zarejestrowane roboty z punktu widzenia:
1) zgodności zakresów rzeczowych z terminami oddawania obiektów do użytku, w szczególności w odniesieniu do budów objętych uchwałami Rządu,
2) zgodności limitów z zakresem rzeczowym,
3) właściwej koncentracji nakładów inwestycyjnych oraz zgodności z ustalonymi cyklami trwania budowy,
4) zapewnienia frontu robót na I kwartał 1967 r.,
5) ewentualnych zmian kwot zarejestrowanych robót w stosunku do limitów otrzymanych zgodnie z § 1 ust. 4.
2. Na podstawie analizy dokonanej zgodnie z ust. 1 oraz oceny własnego potencjału produkcyjnego przedsiębiorstwa określą proponowaną na 1966 r. wielkość zadań do wykonania siłami własnymi, w ramach której należy przewidzieć:
1) 5% rezerwę mocy produkcyjnej, przeznaczonej na zapewnienie wykonawstwa robót inwestycyjnych, określonych w § 2 ust. 2 zarządzenia Przewodniczącego,
2) rezerwę na budownictwo tymczasowe,
3) rezerwę na roboty spoza planu inwestycyjnego, określoną na podstawie ustaleń jednostek zwierzchnich, zgodnie z przepisem § 4 zarządzenia Przewodniczącego.
3. Przedsiębiorstwa, na podstawie określonych zgodnie z ust. 1 i 2 wielkości zadań wykonywanych siłami własnymi, ustalą spisy robót proponowanych do włączenia do programu wykonawstwa na 1966 r. i określą wynikające z tego spisu zapotrzebowanie na moc produkcyjną podwykonawców.
§  4. Przedsiębiorstwa w terminie do dnia 10 maja 1965 r. przekażą w 2 egzemplarzach właściwym z punktu widzenia rejonizacji robót zjednoczeniom wiodącym budownictwa lub WKRR w Katowicach oraz swoim jednostkom nadrzędnym:
1) imienne spisy zarejestrowanych robót, proponowanych do włączenia do programu wykonawstwa na 1966 r, według wzoru RR-1, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia,
2) imienne spisy zarejestrowanych robót, nie przewidzianych do włączenia do programu wykonawstwa na 1966 r., według wzoru RR-1,
3) zbiorcze zestawienie zarejestrowanych robót w układzie według inwestorów centralnych i wojewódzkich rad narodowych, według wzoru RR-2, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia,
4) wielkość zapotrzebowania na moc produkcyjną podwykonawców dla zgłoszeń proponowanych do włączenia do programu wykonawstwa w układzie według zjednoczeń nadzorujących przedsiębiorstwa podwykonawcze, według wzoru RR-3, stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia,
5) proponowaną wartość zadań produkcji podstawowej na 1966 r. dla przedsiębiorstw, według wzoru RR-4, stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia,
6) wnioski wynikające z analizy zgłoszeń, dotyczące między innymi przesunięcia robót do programu wykonawstwa innych przedsiębiorstw lub do wykonania niektórych robót systemem gospodarczym.
§  5.
1. Zjednoczenia (jednostki równorzędne) nadzorujące przedsiębiorstwa, po przeanalizowaniu materiałów otrzymanych zgodnie z §§ 4 i 7, przekażą w terminie do dnia 20 maja 1965 r. jednostkom zwierzchnim:
1) imienne spisy zgłoszeń z planu centralnego, proponowane do włączenia do programu wykonawstwa na rok 1966, według wzoru RR-1,
2) zbiorcze zestawienie zgłoszeń według wzoru RR-2,
3) proponowane wartości zadań produkcji podstawowej na 1966 r. według wzoru RR-4.
2. Ministerstwa (jednostki równorzędne), na podstawie materiałów otrzymanych zgodnie z ust. 1, przekażą w terminie do dnia 1 czerwca 1965 r. Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych proponowaną wartość zadań na 1966 r. według wzoru RR-4 oraz ewentualne wnioski i omówienie różnic miedzy materiałami otrzymanymi ze zjednoczeń, a przekazywanymi Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
§  6.
1. Zjednoczenia wiodące budownictwa i WKRR w Katowicach po otrzymaniu materiałów z przedsiębiorstw przeanalizują wspólnie z WKPG:
1) wstępny bilans rejestracji zgłoszeń na 1966 r.,
2) proponowaną na 1966 r. wielkość zadań przedsiębiorstw na terenie danego województwa,
3) zgodność zarejestrowanych zgłoszeń z planu terenowego z limitami ustalonymi przez WRN dla poszczególnych wydziałów i wojewódzkich związków spółdzielczych,
4) ewentualne propozycje przedsiębiorstw co do niewłączania niektórych robót do programu wykonawstwa w 1966 r.
2. Zjednoczenie wiodące budownictwa lub WKRR w Katowicach i WKPG w wyniku analizy materiałów, o których mowa w ust. 1, sporządzą wspólny protokół, w którym zostaną między innymi omówione osiągnięte porozumienia, ewentualne rozbieżności oraz wstępne wnioski dotyczące rozdziału robót.
§  7. Zjednoczenia wiodące budownictwa oraz WKRR w Katowicach w terminie do dnia 15 maja 1965 r. przekażą na podstawie materiałów, otrzymanych zgodnie z § 4 ust. 4, zjednoczeniom (jednostkom równorzędnym) nadzorującym przedsiębiorstwa - wielkość zapotrzebowania na moc produkcyjną dla podwykonawstwa.
§  8.
1. Zjednoczenia wiodące budownictwa oraz WKRR w Katowicach w terminie do dnia 1 czerwca 1965 r. przekażą Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 4 egzemplarzach oraz WKPG w 1 egzemplarzu:
1) imienne spisy zgłoszeń, proponowanych do włączenia do programu wykonawstwa na 1966 r. z inwestycji planu centralnego, oddzielnie dla każdego inwestora, według wzoru RR-1,
2) imienne spisy zgłoszeń nie przewidzianych do włączenia do programu wykonawstwa z inwestycji planu centralnego, oddzielnie dla każdego inwestora, według wzoru RR-1,
3) zbiorcze zestawienie zarejestrowanych zgłoszeń w województwie w układzie według inwestorów centralnych, wydziałów rad narodowych i wojewódzkich związków spółdzielczych, według wzoru RR-2,
4) zbiorcze zestawienie proponowanych do włączenia do programu wykonawstwa zgłoszeń z podziałem na wykonawców oraz proponowane przez przedsiębiorstwa zadania na 1966 r., według wzoru RR-2m, stanowiącego załącznik nr 5 do zarządzenia,
5) odpis protokołu, o którym mowa w § 6 ust. 2.
2. Zjednoczenia wiodące budownictwa i WKRR w Katowicach w terminie do dnia 1 czerwca 1965 r. przekażą właściwym WKPG:
1) imienne spisy zgłoszeń proponowanych do włączenia do programu wykonawstwa z inwestycji planu terenowego, według wzoru RR-1,
2) imienne spisy zgłoszeń nie przewidzianych do włączenia do programu wykonawstwa z inwestycji planu terenowego, według wzoru RR-1.
§  9. W terminie do dnia 10 czerwca 1965 r. WKPG prześlą do Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i do Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz do zjednoczeń wiodących budownictwa lub WKRR w Katowicach, jako uzupełnienie do protokołu (§ 6 ust. 2), ocenę sytuacji w zakresie zbilansowania robót oraz wnioski.
§  10.
1. Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych po otrzymaniu materiałów, o których mowa w § 5 ust. 2, § 8 i § 9, dokona analizy bilansów wojewódzkich i wprowadzi w nich odpowiednie zmiany po ewentualnych konsultacjach z ministerstwami nadzorującymi przedsiębiorstwa.
2. Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych po dokonaniu analizy, o której mowa w ust. 1, w terminie do dnia 15 czerwca 1965 r. przekaże Komisji Planowania przy Radzie Ministrów:
1) materiały, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1-4, w ujęciu ogólnokrajowym,
2) analizę i ocenę sytuacji w poszczególnych województwach oraz wynikające z niej wnioski dotyczące projektu planu budownictwa,
3) ustosunkowanie się do wniosków i propozycji WKPG.

Ponadto Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych prześle inwestorom centralnym spisy zgłoszeń robót budowlanych i montażowych według wzoru RR-1.

§  11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 1.

SPIS ZGŁOSZEŃ Z PLANU INWESTYCYJNEGO CENTRALNEGO*)/TERENOWEGO PROPONOWANYCH DO WŁĄCZENIA*)/WYŁĄCZENIA DO PROGRAMU WYKONAWSTWA W 1966 R. ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ....

ZAŁĄCZNIK  Nr 2.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZGŁOSZEŃ NA 1966 R. Z PLANU INWESTYCYJNEGO, ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA .....

ZAŁĄCZNIK  Nr 3.

WIELKOŚĆ ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC PRODUKCYJNĄ PODWYKONAWCÓW NA 199 R. NA TERENIE WOJEWÓDZTWA .......

ZAŁĄCZNIK  Nr 4.

PROPONOWANA WARTOŚĆ ZADAŃ PRODUKCJI PODSTAWOWEJ NA 1966 R.

ZAŁĄCZNIK  Nr 5.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZGŁOSZEŃ PROPONOWANYCH DO WŁĄCZENIA DO PROGRAMU WYKONAWSTWA NA 1966 R. Z PODZIAŁEM NA WYKONAWCÓW W WOJEWÓDZTWIE .....