Monitor Polski

M.P.2019.394

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 61/2019 PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 183 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Uchwała określa tryb i termin powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborach do Parlamentu Europejskiego.
§  2.  Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Kodeksie wyborczym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy;
2) komisji - należy przez to rozumieć obwodową komisję wyborczą, o której mowa w art. 181a § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego, w obwodzie głosowania utworzonym na polskim statku morskim;
3) pełnomocniku wyborczym - należy przez to rozumieć pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego lub osobę upoważnioną przez pełnomocnika wyborczego tego komitetu wyborczego.
§  3.  Powołanie komisji następuje nie później niż na 3 dni przed dniem wyborów, w formie pisemnej decyzji kapitana statku.
§  4. 
1.  Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
2.  W wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:
1) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
2) nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.
3.  Kandydatem do składu komisji nie może być:
1) kandydat w wyborach;
2) komisarz wyborczy;
3) pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
4) pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
5) urzędnik wyborczy;
6) mąż zaufania;
7) obserwator społeczny;
8) osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:
a) małżonkiem,
b) wstępnym,
c) zstępnym,
d) rodzeństwem,
e) małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,
f) osobą pozostającą w stosunku przysposobienia

- jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym właściwym dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

§  5. 
1.  Pełnomocnik wyborczy może zgłaszać kandydatów na członków komisji we wszystkich obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich.
2.  Zgłoszenie kandydatów na członków komisji zawiera w szczególności:
1) numer obwodu głosowania, dla którego właściwa jest komisja, do której dokonuje się zgłoszenia;
2) imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer ewidencyjny PESEL osoby dokonującej zgłoszenia (w odniesieniu do obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi - numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość);
3) nazwę komitetu wyborczego, który dokonuje zgłoszenia;
4) imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata na członka komisji (w odniesieniu do obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi - numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość);
5) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji, posiada prawo wybierania i spełnia pozostałe wymogi określone w Kodeksie wyborczym.
3.  Zgłoszenie podpisuje pełnomocnik wyborczy, zaś kandydat na członka komisji podpisuje oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 5. Za prawidłowe uznaje się również zgłoszenie, do którego załączono odrębne oświadczenie, zawierające informacje określone w ust. 2 pkt 1 i 5.
4.  Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię.
5.  Dokumenty dotyczące zgłoszenia kandydatów na członków komisji mogą zostać przekazane kapitanowi statku elektronicznie w formie skanu lub faksem.
6.  Zgłoszenie kandydatów na członków komisji musi być dokonane nie później niż w 5. dniu przed dniem wyborów.
§  6. 
1.  Do jednej komisji pełnomocnik wyborczy może zgłosić więcej niż jednego kandydata ze wskazaniem ich kolejności. W takim przypadku w pierwszej kolejności rozpatrywane będzie zgłoszenie pierwszego kandydata do danej komisji wskazanego w zgłoszeniu, a w przypadku gdy dany kandydat nie spełnia kryteriów ustawowych, rozpatrywane będą kolejne kandydatury według liczby porządkowej.
2.  Przed upływem terminu zgłaszania kandydatów pełnomocnik wyborczy może pisemnie wycofać zgłoszonego kandydata na członka komisji lub pisemnie wycofać zgłoszonego kandydata na członka komisji i zgłosić nowego kandydata. Przepis § 5 ust. 2-6 stosuje się.
§  7.  Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji kapitanowi statku, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców.
§  8.  Kapitan statku rozpatruje zgłoszenia tylko tych kandydatów na członków komisji:
1) którzy mają prawo wybierania w wyborach, dla których przeprowadzenia powoływana jest komisja;
2) przebywają na statku w dniu zgłoszenia i będą tam przebywali w dniu głosowania;
3) których zgłoszenia spełniają warunki określone w § 5 ust. 2-6.
§  9.  Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych kandydatów do składu danej komisji jest równa 5, komisja powoływana jest w składzie odpowiadającym liczbie zgłoszonych kandydatów.
§  10. 
1.  Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych kandydatów do składu danej komisji - po jednym z każdego komitetu wyborczego - jest mniejsza niż 5 - pozostałych kandydatów do składu komisji wyłania się w drodze publicznego losowania spośród kolejnych kandydatów prawidłowo zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 6. W celu uzupełnienia składu komisji uwzględnia się tylu kandydatów zgłoszonych przez danego pełnomocnika wyborczego, ile brakuje do liczby 5. Przepis § 6 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
2.  Informację o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania kapitan statku podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 1 dzień przed dniem losowania, wywieszając stosowne zawiadomienie w miejscu przeznaczonym na informacje dla załogi.
3.  Losowanie przeprowadza się w ten sposób, że nazwiska kandydatów uczestniczących w losowaniu oznacza się numerami, informując o tym obecnych przy losowaniu. Do jednakowych, nieprzezroczystych kopert lub innych pojemników, zwanych dalej "kopertami", wkłada się kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów. Po wymieszaniu kopert losuje się tyle kopert, ile brakuje do liczby 5. W przypadku braku kopert kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów, zagina się w taki sposób, aby niemożliwe było odczytanie ich treści, i losuje się bezpośrednio te kartki. Wylosowane numery są odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu. Odczytywane są również imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami. Czynności losowania mogą prowadzić pod nadzorem kapitana statku inne osoby przez niego upoważnione.
4.  Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół, w którym wymienia się datę i godzinę losowania, osoby przeprowadzające losowanie oraz numer i siedzibę komisji, liczbę kandydatów, spośród których przeprowadzono losowanie, a także imiona i nazwiska osób wylosowanych do składu komisji.
5.  Po przeprowadzeniu losowania kapitan statku powołuje w skład komisji prawidłowo zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych kandydatów do składu danej komisji - po jednym z każdego komitetu wyborczego - oraz wylosowanych kandydatów.
6.  Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych wszystkich kandydatów do składu danej komisji jest mniejsza niż 5, kapitan statku powołuje komisję spośród prawidłowo zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych kandydatów do składu danej komisji oraz spośród wyborców przebywających na statku.
§  11. 
1.  Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych kandydatów do składu danej komisji - po jednym z każdego komitetu wyborczego - jest większa niż 5, kapitan statku kandydatów do składu komisji wyłania w drodze losowania. Przepis § 10 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio, z tym że losuje się 5 kandydatów.
2.  Po przeprowadzeniu losowania kapitan statku powołuje w skład komisji wylosowanych kandydatów.
§  12. 
1.  Skład komisji kapitan statku podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości przez wywieszenie informacji w miejscu przeznaczonym na informacje dla załogi. Skład komisji wywieszany jest jest również w jej siedzibie.
2.  Informacja o składzie komisji powinna zawierać jej numer oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania (miejscowości) osób powołanych w jej skład, a także wskazanie podmiotu, który zgłosił danego kandydata.
§  13.  Kapitan statku, po stwierdzeniu wygaśnięcia członkowstwa w komisji, dokonuje uzupełnienia składu komisji, spośród wyborców przebywających na statku.
§  14.  Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich (M.P. poz. 926).
§  15.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.